Thứ tư, 27/10/2021

Thông báo hàng hải

Về độ sâu khu nước trước cảng Quốc phòng QK7

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về độ sâu khu nước trước cảng Quốc phòng QK7

VTU – 04 – 2018

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tên luồng: Luồng hàng hải sông Dinh

Căn cứ Văn bản số 51/ĐN-ĐH ngày 30/01/2018 của Công ty TNHH MTV Đông Hải về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu khu nước trước cảng Quốc phòng QK7; Báo cáo số 107/BC-XNKSHHMN ngày 23/01/2018 kèm theo các bình đồ độ sâu ký hiệu QK7_1801 tỷ lệ 1/500 và sơ đồ rà quét chướng ngại vật ký hiệu RQ.QK7_1801 tỷ lệ 1/500 của Xí nghiệp khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 01 năm 2018,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cảng Quốc phòng QK7, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A 10024’54,5” N 107007’53,1” E 10024’50,8” N 107007’59,6” E
B 10024’54,4” N 107007’58,4” E 10024’50,7” N 107008’04,8” E
C 10024’55,8” N 107007’59,3” E 10024’52,1” N 107008’05,7” E
F 10024’55,9” N 107007’52,3” E 10024’52,3” N 107007’58,7” E
  • Độ sâu bằng mét tính đến mực nước “số 0 Hải đồ” đạt từ 7,5m trở lên.
  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước ra luồng hàng hải sông Dinh (Tiếp giáp với khu nước trước cảng), được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
C 10024’55,8” N 107007’59,3” E 10024’52,1” N 107008’05,7” E
D 10024’57,2” N 107008’00,1” E 10024’53,5” N 107008’06,5” E
E 10024’57,4” N 107007’51,5” E 10024’53,7” N 107007’57,9” E
F 10024’55,9” N 107007’52,3” E 10024’52,3” N 107007’58,7” E

- Độ sâu bằng mét tính đến mực nước “số 0 Hải đồ” đạt từ 6,0m trở lên.

3. Trong phạm vi khảo sát, rà quét chướng ngại vật khu nước trước cảng Quốc phòng QK7 được giới hạn bởi các điểm có tọa độ nêu trên, không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Đồng Nai

Hoạt động của giàn khoan Key Hawaii

Về thông số kỹ thuật độ sâu cảng Vĩnh Tân – tỉnh Bình Thuận.

Về khu vực chuyên dùng: hoạt động của giàn khoan OCEAN MONARCH tại giếng Thạch Anh 3-1X lô 05-2/10

Về việc sà lan BV1098 bị chìm tại khu vực phao số 9 luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu