Chủ nhật, 29/03/2020

Thông báo hàng hải

Về độ sâu khu nước trước cảng Rau Quả

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về độ sâu khu nước trước cảng Rau Quả

HCM – 33 – 2018

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh

Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Căn cứ đơn đề nghị số 209/CV.CRQ ngày 01/8/2018 của Công ty Cổ phần Cảng Rau Quả về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu khu nước trước cảng Rau Quả; kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu CRQ_1807, tỷ lệ 1/500 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 7 năm 2018,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cảng Rau Quả, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A 10044’34,2”N 106044’32,6”E 10044’30,6”N 106044’39,0”E
B 10044’36,3”N 106044’31,6”E 10044’32,6”N 106044’38,0”E
C 10044’42,2”N 106044’28,7”E 10044’38,5”N 106044’35,1”E
D 10044’43,1”N 106044’30,6”E 10044’39,4”N 106044’37,0”E
E 10044’37,1”N 106044’33,3”E 10044’33,4”N 106044’39,7”E
F 10044’35,5”N 106044’35,1”E 10044’31,9”N 106044’41,5”E
A 10044’34,2”N 106044’32,6”E 10044’30,6”N 106044’39,0”E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 7,1m.


Những thông báo khác

Về việc công bố thông báo hàng hải khu vực thi công, chuyển tải tại Cửa biển Phan Rí, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

Độ sâu khu nước 04 bến phao neo BP17, BP21, BP22, BP23 của Công ty Cổ phần GEMADEPT

Về khu vực thi công công trình: Sửa chữa tuyền cáp quang biển AAG ngoài khơi vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Độ sâu khu nước trước bến cảng Bà Rịa Serece

chiến dịch lắp đặt đường ống nội mỏ, Chân đế và khối thượng tầng giàn dầu giếng tại mỏ Tê Giác Trắng, Lô 16.1