Thứ sáu, 27/11/2020

Thông báo hàng hải

Về độ sâu khu nước trước cầu cảng số 1 cho tàu trọng tải lớn đến 30.000DWT – Cảng Long An.

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về độ sâu khu nước trước cầu cảng số 1 cho tàu trọng tải lớn đến 30.000DWT – Cảng Long An.

HCM – 26 – 2018.

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Soài Rạp.

Căn cứ đơn đề nghị số 26/2018/CV-ĐTDA/CLA ngày 22/6/2018 của Công ty cổ phần cảng Long An về việc đề nghị thông báo hàng hải độ sâu khu nước trước cầu cảng số 1 cho tàu trọng tải lớn đến 30.000DWT – cảng Long An; báo cáo kết quả khảo sát địa  hình  số 822/BC-XNKSHHMN ngày 22/6/2018 kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu LA_1806, tỷ lệ 1/1.000 và và sơ đồ rà quét chướng ngại vật ký hiệu RA_LA_1806 tỷ lệ 1/1.000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 6 năm 2018,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cầu cảng số 1 cho tàu trọng tải lớn đến 30.000DWT – cảng Long An, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A1 10032’11,3” N 106044’20,5” E 10032’07,6” N 106044’26,9” E
A2 10032’19,9” N 106044’18,8” E 10032’16,2” N 106044’25,2” E
A3 10032’21,9” N 106044’21,1” E 10032’18,2” N 106044’27,5” E
A4 10032’10,3” N 106044’23,3” E 10032’06,6” N 106044’29,8” E
  • Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 12,3m.

2. Trong phạm vi rà quét khu nước trước cầu cảng số 1 cho tàu trọng tải lớn đến 30.000DWT – cảng Long An được giới hạn bởi các điểm có tọa độ nêu trên không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm.


Những thông báo khác

Về việc thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải sông Dinh năm 2016

Về khu vực chuyên dùng: Khắc phục sự cố tuyến cáp AAG

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước bến phao neo HL01 (BP7), HL02 (BP8) và HL03 (BP9) của Công ty cổ phần vận tải và giao nhận Hải Long

Độ sâu vùng nước trước cầu cảng Trạm nghiền Phú Hữu Xi măng Hà Tiên 1

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải sông Dinh