Thứ tư, 21/04/2021

Thông báo hàng hải

Về độ sâu khu nước trước cầu tàu số 2 – cầu tàu số 3 và bến Sà lan của Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về độ sâu khu nước trước cầu tàu số 2 – cầu tàu số 3 và bến Sà lan của Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước

HCM – 36 – 2018

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh

Tên luồng: Luồng hàng hải Soài Rạp

Căn cứ đơn đề nghị số 02/SHP ngày 30/7/2018 của Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu khu nước trước cầu tàu số 2 – cầu tàu số 3 và bến sà lan,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cầu tàu số 2 phân đoạn 3,4,5, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A1 10036’52,3”N 106046’03,5”E 10036’48,6”N 106046’09,9”E
B1 10036’55,5”N 106046’05,3”E 10036’51,8”N 106046’11,8”E
C 10036’46,9”N 106046’07,7”E 10036’43,2”N 106046’14,2”E
D 10036’43,7”N 106046’05,9”E 10036’39,9”N 106046’12,4”E
  • Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 9,5m.
  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cầu tàu số 3, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A 10036’35,8”N 106046’08,1”E 10036’32,2”N 106046’14,6”E
B 10036’34,0”N 106046’07,7”E 10036’30,3”N 106046’14,2”E
C 10036’46,9”N 106046’07,7”E 10036’43,2”N 106046’14,2”E
D 10036’43,7”N 106046’05,9”E 10036’39,9”N 106046’12,4”E
  • Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 9,5m.
  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước bến Sà lan, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A 10036’35,8”N 106046’08,1”E 10036’32,1”N 106046’14,6”E
E 10036’36,6”N 106046’07,9”E 10036’32,9”N 106046’14,4”E
F 10036’36,1”N 106046’05,9”E 10036’32,4”N 106046’12,5”E
J 10036’35,3”N 106046’06,2”E 10036’31,6”N 106046’12,7”E

- Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 3,5m.

Số liệu độ sâu nêu trên căn cứ vào bình đồ độ sâu ký hiệu BV01; BV02, tỷ lệ 1/500 do Công ty TNHH Tư vấn xây dựng công trình giao thông đường thủy Quang Minh đo đạc hoàn thành tháng 7 năm 2018.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty cổ phần Cảng Sài Gòn – Hiệp Phước.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu của luồng hàng hải Hà Tiên.

Về việc thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu chuyên dùng “P1″, “P2″ phục vụ thi công công trình cầu cảng 30.000DWT-giai đoạn 1 thuộc dự án Cảng Tân cảng Hiệp Phước

Độ sâu khu nước trước cảng 50.000DWT và khu nước trước bến sà lan 1.600DWT Trạm nghiền Clinker Thị Vải – Holcim Việt Nam

Về độ sâu khu nước trước Bến Cảng Rau Quả

Về độ sâu khu nước bến phao neo và Vũng quay tàu Cảng xăng dầu Vũng Rô