Thứ sáu, 12/08/2022

Thông báo hàng hải

Về độ sâu phân đoạn 3 – khu nước trước cảng Tổng hợp Khu công nghiệp Ông Kèo

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 166/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 15 tháng 6 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về độ sâu phân đoạn 3 – khu nước trước cảng Tổng hợp Khu công nghiệp Ông Kèo

ĐNA - 07 - 2019.

Vùng biển: Tỉnh Đồng Nai.

Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

Căn cứ Đơn đề nghị số 03/LT/2019 ngày 12/8/2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Long Thuận về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải về phạm vi, độ sâu phân đoạn 3 – khu nước trước cảng Tổng hợp Khu công nghiệp Ông Kèo, kèm theo báo cáo kết quả khảo sát địa hình số 1047/BC-XNKSHHMN, bình đồ độ sâu  ký hiệu THOK_1908 tỷ lệ 1/500; bình đồ rà quét chướng ngại vật ký hiệu RA_THOK_1908 tỷ lệ 1/500 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 8/2019;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát phân đoạn 3 – khu nước trước cảng Tổng hợp Khu công nghiệp Ông Kèo được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Điểm khống chế Hệ toạ độ VN-2000 Hệ toạ độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A5 10°38’25,5”N 106°48’48,9”E 10°38’21,8”N 106°48’55,4”E
A6 10°38’34,8”N 106°48’53,8”E 10°38’31,2”N 106°49’00,3”E
A7 10°38’32,6”N 106°48’55,3”E 10°38’28,9”N 106°49’01,7”E
A8 10°38’23,6”N 106°48’50,6”E 10°38’20,0”N 106°48’57,0”E
  • Độ sâu tính bằng mét tính đến mực nước số “0” Hải đồ đạt 6,6m trở lên.
  1. Trong phạm vi khảo sát rà quét chướng ngại vật được giới hạn bởi các điểm có tọa độ nêu trên không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm./.
Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHNhiên.

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Trần Đức Thi


Những thông báo khác

Bắn đạn thật trên biển, khu vực biển Hòn Đồ, ngoài khơi vùng biển tỉnh Bình Thuận

Về việc phương tiện thi công khu vực chuyển tải tại cửa biển Phan Rí, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Bến cảng container

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước 04 bến phao của Tổng công ty Cổ phần Đường Sông Miền Nam

Hoạt động khảo sát địa chấn 3D, Lô 120 thuộc thềm lục địa Việt Nam