Thứ hai, 03/10/2022

Thông báo hàng hải

Về độ sâu vùng nước trước bến cầu cảng FU-I trên sông Soài Rạp

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 173/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày      tháng    năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về độ sâu vùng nước trước bến cầu cảng FU-I trên sông Soài Rạp

HCM – 39 – 2019

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh

Tên luồng:  Luồng hàng hải Soài Rạp

Căn cứ đơn đề nghị số 038/CV-FU-I ngày 22/8/2019 của Công ty TNHH Công nghiệp FU-I về việc Công bố thông báo hàng hải định kỳ độ sâu vùng nước trước bến cầu cảng FU-I trên sông Soài Rạp và theo đề nghị của trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu vực 1 – Vùng nước trước bến cầu cảng FU-I, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A1 10031’17,3”N 106044’18,4”E 10031’13,6”N 106044’24,9”E
A2 10031’21,9”N 106044’18,9”E 10031’18,2”N 106044’25,4”E
A3 10031’24,9”N 106044’22,5”E 10031’21,2”N 106044’29,0”E
A4 10031’13,7”N 106044’21,3”E 10031’10,0”N 106044’27,8”E

- Độ sâu bằng mét tính đến mực nước số “0 Hải đồ” đạt – 0,7m (trên mực nước số “0 hải đồ”).

  1. Trong phạm vi khảo sát khu vực 2 – Vùng nước ra Luồng hàng hải Soài Rạp tiếp giáp với khu nước trước bến, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A3 10031’24,9”N 106044’22,5”E 10031’21,2”N 106044’29,0”E
A5 10031’23,6”N 106044’35,0”E 10031’19,9”N 106044’41,5”E
A6 10031’12,2”N 106044’36,1”E 10031’08,5”N 106044’42,6”E
A4 10031’13,7”N 106044’21,3”E 10031’10,0”N 106044’27,8”E

- Độ sâu bằng mét tính đến mực nước số “0 Hải đồ” đạt 1,4m.

Số liệu thông báo hàng hải căn cứ các bình đồ ký hiệu FU-I-01; FU-I-02 tỷ lệ 1/500 do công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Công trình Hàng hải Việt Nam đo đạc hoàn thành tháng 8 năm 2019.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty TNHH Công nghiệp FU-I ([1])./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Mỹ Tho;

– Cảng vụ Hàng hải Tp. Hồ Chí Minh;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng KTKH, KT, HTQT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

Phạm Tuấn Anh

([1]) Tổ chức cung cấp số liệu, thông tin phục vụ việc công bố thông báo hàng hải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác của số liệu, thông tin mình cung cấp theo khoản 3, điều 47, Nghị định số 58/2017/NĐ-CP.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Đầm Môn

Về việc khảo sát địa vật lý khu vực lô 05-3/11, 06-1 và 05-1b&c

Thông số kỹ thuật độ sâu khu chuyển tải và khu đón trả hoa tiêu tại cửa Đề Gi, tỉnh Bình Định

Độ sâu luồng Đồng Nai

Về thông số kỹ thuật độ sâu đoạn cạn đã hoàn thành thi công nạo vét duy tu của luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu