Thứ tư, 27/10/2021

Thông báo hàng hải

Về độ sâu vùng nước trước cảng dăm gỗ mảnh 40.000DWT – Đồng Nai

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về độ sâu vùng nước trước cảng dăm gỗ mảnh 40.000DWT – Đồng Nai

 HCM – 42 – 2015

Vùng biển: TP. Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

Căn cứ Văn bản số 86/CV.SFRVN ngày 13/10/2015 của Công ty TNHH Phú Đông về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu vùng nước trước cảng dăm gỗ mảnh 40.000DWT – Đồng Nai và Báo cáo số 990/BC-XNKSHHMN ngày 12/10/2015 và bình đồ độ sâu ký hiệu DGM_1510_01 đến DGM_1510_02 tỷ lệ 1/500, sơ đồ rà quét chướng ngại vật ký hiệu RQ_DGM_1509 tỷ lệ 1/2000 của Xí nghiệp khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 10 năm 2015,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cảng dăm gỗ mảnh 40.000DWT – Đồng Nai được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ toạ độ VN-2000 Hệ toạ độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
C 10041’08,3” N 106046’13,5” E 10041’04,6” N 106046’20,0” E
D 10041’00,2” N 106046’20,1” E 10040’56,5” N 106046’26,5” E
E 10040’58,1” N 106046’19,3” E 10040’54,4” N 106046’25,8” E
F 10041’07,9” N 106046’11,3” E 10041’04,2” N 106046’17,8” E
  • Độ sâu bằng mét tính đến mực nước “số 0 Hải đồ” đạt 11,4m trở lên.
  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước ra luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu (Tiếp giáp với khu nước trước cảng dăm gỗ mảnh 40.000DWT – Đồng Nai) được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ toạ độ VN-2000 Hệ toạ độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A1 10041’07,9” N 106046’10,3” E 10041’04,2” N 106046’16,8” E
A2 10041’00,6” N 106046’01,2” E 10040’56,9” N 106046’07,7” E
A3 10040’52,0” N 106046’09,7” E 10040’48,3” N 106046’16,2” E
A4 10040’50,9” N 106046’11,1” E 10040’47,2” N 106046’17,6” E
A5 10040’57,2” N 106046’18,9” E 10040’53,5” N 106046’25,4” E
E 10040’58,1” N 106046’19,3” E 10040’54,4” N 106046’25,8” E
F 10041’07,9” N 106046’11,3” E 10041’04,2” N 106046’17,8” E

- Độ sâu bằng mét tính đến mực nước “số 0 Hải đồ” đạt 8,2m trở lên.

  1. Trong phạm vi khảo sát, rà quét chướng ngại vật trước cảng dăm gỗ mảnh 40.000DWT – Đồng Nai được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như trên, không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm./.

Những thông báo khác

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “B1”, “B2” phục vụ thi công Bến phao BP5 trên sông Gò Gia

Về thông số kỹ thuật độ sâu bến sà lan xuất xi măng 800DWT thuộc Trạm nghiền Thị Vải

Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Ba Ngòi – tỉnh Khánh Hòa

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng xăng dầu số 1 (40.000DWT) và cầu cảng xăng dầu số 2 (5.000DWT) thuộc bến cảng Xăng dầu PVOIL Nhà Bè

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng SSIC 10.000DWT, Cầu tạm nối dài cầu cảng SSIC và khu vực các bến phao TB1, TB2, TB3 & TB4.