Thứ bảy, 16/10/2021

Thông báo hàng hải

Về độ sâu vùng nước trước Cầu cảng 7.000 DWT thuộc bến cảng Interflour Cái Mép, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về độ sâu vùng nước trước Cầu cảng 7.000 DWT thuộc bến cảng Interflour Cái Mép, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

VTU-10-2018.

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng: Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải.

Căn cứ Đơn đề nghị số 23/2018/IFV-OPR ngày 28/3/2018 của Công ty TNHH Interflour Việt Nam về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải về độ sâu vùng nước trước Cầu cảng 7.000DWT thuộc bến cảng Interflour Cái Mép, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, kèm theo báo cáo kết quả khảo sát địa hình và rà quét chướng ngại vật số IFA00012389.TC6.H0.V0.DH.REV1, bình đồ độ sâu  ký hiệu từ IFA00012389.TC6.H0.V(E)01.DH tỷ lệ 1/1000 do Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng – Kỹ thuật Biển đo đạc và hoàn thành tháng 3/2017;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát vùng nước trước Cầu cảng 7.000DWT thuộc bến cảng Interflour, tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Điểm khống chế Hệ toạ độ VN-2000 Hệ toạ độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
B1 10032’48,9”N 107001’36,0”E 10032’45,2”N 107001’42,5”E
B2 10032’45,4”N 107001’37,4”E 10032’41,7”N 107001’43,8”E
B3 10032’45,2”N 107001’36,9”E 10032’41,6”N 107001’43,4”E
B4 10032’45,8”N 107001’35,5”E 10032’42,2”N 107001’41,9”E
B5 10032’47,5”N 107001’34,8”E 10032’43,8”N 107001’41,2”E
B6 10032’43,3”N 107001’31,5”E 10032’39,6”N 107001’38,0”E
B7 10032’49,9”N 107001’28,9”E 10032’46,2”N 107001’35,3”E
  • Độ sâu tính bằng mét đến mực nước số “0” Hải đồ đạt 2,36m trở lên.

3. Trong phạm vi khảo sát, rà quét chướng ngại vật vùng nước trước Cầu cảng 7.000DWT thuộc bến cảng Interflour Cái Mép, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như trên, không phát hiện chướng ngại vật.


Những thông báo khác

Hạ thủy giàn khai thác thượng tầng HRD tại khu vực Cảng hạ lưu PTSC

Hoạt động giàn khoan ENSCO 107 (tiếp theo)

Về việc chấm dứt hoạt động tiêu “59” luồng Soài Rạp – Hiệp Phước

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cảng xăng dầu của SaiGon Petro

Thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng KCN Đông Xuyên, phường Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu­­