Thứ hai, 01/06/2020

Thông báo hàng hải

Về độ sâu vùng nước trước Cầu cảng 75.000 DWT thuộc bến cảng Interflour Cái Mép, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về độ sâu vùng nước trước Cầu cảng 75.000 DWT thuộc bến cảng Interflour Cái Mép, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

VTU-11-2018.

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng: Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải.

Căn cứ Văn bản số 24/2018/IFV-OPR ngày 28/3/2018 của Công ty TNHH Interflour Việt Nam về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải về độ sâu vùng nước trước Cầu cảng 75.000 DWT thuộc bến cảng Interflour Cái Mép, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, kèm theo báo cáo kết quả khảo sát địa hình và rà quét chướng ngại vật số IFA00012389.TC6.H0.V1.DH.REV1, bình đồ độ sâu  ký hiệu IFA00012389.TC6.H0.V(E)1.DH.01 REV1 tỷ lệ 1/1000 do Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng – Kỹ thuật Biển đo đạc và hoàn thành tháng 3/2018;

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát vùng nước trước Cầu cảng 75.000 DWT thuộc bến cảng Interflour Cái Mép, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Điểm khống chế Hệ toạ độ VN-2000 Hệ toạ độ WGS-84
Vĩ độ (l) Kinh độ (j) Vĩ độ (l) Kinh độ (j)
A1 10032’38,3”N 107001’37,3”E 10032’34,6”N 107001’43,8”E
A2 10032’35,1”N 107001’34,8”E 10032’31,4”N 107001’41,2”E
A3 10032’45,7”N 107001’30,5”E 10032’42,0”N 107001’37,0”E
A4 10032’45,1”N 107001’34,6”E 10032’41,4”N 107001’41,0”E
  • Độ sâu tính bằng mét đến mực nước số “0” Hải đồ đạt 13,30m trở lên.

Trong phạm vi khảo sát, rà quét chướng ngại vật vùng nước trước Cầu cảng 75.000 DWT thuộc bến cảng Interflour Cái Mép, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như trên, không phát hiện chướng ngại vật.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải sông Dừa

Về thông số kỹ thuật của khu nước trước cầu tàu trang trí cho tàu 70.000DWT không tải (cầu 1) NMĐT Ba Son

Về việc phương tiện thuỷ bị chìm tại khu vực phao báo hiệu hàng hải số “8A” luồng, luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

Về việc phục hồi hoạt động của báo hiệu hàng hải AIS “thực” trên phao BHHH số “0” luồng hàng hải Soài Rạp

Về việc tàu CHEMROAD JOURNEY đã rời khỏi khu vực mắc cạn tại vùng biển tỉnh Bình Thuận