Thứ năm, 30/11/2023

Thông báo hàng hải

Về độ sâu vùng nước trước cầu cảng của Công ty TNHH Vĩnh Hưng Đồng Nai

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 295/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 31 tháng 12 năm 2019

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về độ sâu vùng nước trước cầu cảng của Công ty TNHH Vĩnh Hưng Đồng Nai

HCM – 67 – 2019

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh

Tên luồng:  Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Căn cứ Đơn đề nghị số 49/CVĐN ngày 23/12/2019 của Công ty TNHH Vĩnh Hưng Đồng Nai về việc bố thông báo hàng hải độ sâu hiện trạng vùng nước trước cầu cảng của Công ty TNHH Vĩnh Hưng Đồng Nai và đề nghị của trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát vùng nước trước cầu cảng của Công ty TNHH Vĩnh Hưng Đồng Nai, được giới hạn bởi các điểm như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
1 10041’16,33”N 106046’06,67”E 10041’12,67”N 106046’13,10”E
2 10041’16,49”N 106046’04,35”E 10041’12,82”N 106046’10,78”E
3 10041’07,74”N 106045’54,21”E 10041’04,07”N 106046’00,64”E
4 10041’01,18”N 106046’00,62”E 10040’57,51”N 106046’07,05”E
5 10041’09,63”N 106046’10,41”E 10041’05,96”N 106046’16,84”E
6 10041’11,92”N 106046’10,57”E 10041’08,25”N 106046’17,00”E
  • Độ sâu bằng mét tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 4,41m trở lên.
  1. Trong phạm vi khảo sát rà quét chướng ngại vật vùng nước trước cầu cảng của Công ty TNHH Vĩnh Hưng Đồng Nai được giới hạn bởi các điểm có tọa độ nêu trên không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm.
  • Số liệu độ sâu căn cứ bình đồ độ sâu ký hiệu KTDCVH-01, tỷ lệ 1/1000 do Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Công trình hàng hải khảo sát hoàn thành tháng 12 năm 2019,
  • Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty TNHH Vĩnh Hưng Đồng Nai ([1])./.
Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải TPHCM;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www,vms-south,vn;

– Phòng KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P,ATHHBính,

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

Phạm Tuấn Anh

([1]) Tổ chức cung cấp số liệu, thông tin phục vụ việc công bố thông báo hàng hải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác của số liệu, thông tin mình cung cấp theo khoản 3, điều 47, Nghị định số 58/2017/NĐ-CP.


Những thông báo khác

Độ sâu sau nạo vét duy tu luồng hàng hải Quy Nhơn năm 2017

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Định An – Sông Hậu, đoạn từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến phao báo hiệu hàng hải số “16”

Về khu vực thi công công trình: Hoạt động của giàn khoan NAGA2

Về khu vực chuyên dùng: Hoạt động của giàn khoan ENSCO 107, tại mỏ dầu khí Chim Sáo

Về việc phục hồi hoạt động phao báo hiệu hàng hải “P2” phục vụ thi công xây dựng cầu Phước Khánh, luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu