Chủ nhật, 29/03/2020

Thông báo hàng hải

Về độ sâu vùng nước trước cầu cảng quốc tế Sài Gòn Việt Nam (SITV)

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về độ sâu vùng nước trước cầu cảng quốc tế Sài Gòn Việt Nam (SITV)

VTU – 46 – 2017.

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng: Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải.

Căn cứ đơn đề nghị số 62/2017/CV ngày 6/11/2017 của Công ty TNHH cảng Quốc tế Sài Gòn Việt Nam về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu vùng nước trước cầu cảng Quốc tế Sài Gòn Việt Nam (SITV) kèm theo báo cáo khảo sát địa hình số 1082/BC-XNKSHHMN ngày 25/10/2017, bình đồ độ sâu ký hiệu SITV_1710 tỷ lệ 1/1000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 10 năm 2017,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cảng cảng quốc tế Sài Gòn Việt Nam (SITV) được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm Hệ VN2000 Hệ WGS-84
Kinh độ (λ) Vĩ độ (φ) Kinh độ (λ) Vĩ độ (φ)
NA1 10o36’10,0”N 107o01’08,4”E 10o36’06,4”N 107o01’14,9”E
NA2 10o36’11,5”N 107o01’11,8”E 10o36’07,9”N 107o01’18,2”E
NA3 10o35’48,5”N 107o01’22,4”E 10o35’44,8”N 107o01’28,8”E
NA4 10o35’47,0”N 107o01’19,0”E 10o35’43,3”N 107o01’25,4”E

- Phạm vi khảo sát tính từ mép cầu cảng ra phía ngoài khoảng 10m, độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 10,0m

- Ngoài ra độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 14,0m.

Thông báo hàng hải này thay thế thông báo hàng hải số 196/TBHH-TCTBĐATHHMN ngày 31/10/2017.


Những thông báo khác

Về độ sâu các bến phao neo đậu tàu của Công ty Cổ phần Cảng Sài Gòn

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “LS1”, “LS2” “LS3”, “LS4”, “LS5”, “LS6” phục vụ thi công dự án cấp điện lưới quốc gia cho xã đảo Lại Sơn, tỉnh Kiên Giang

Độ sâu sau nạo vét duy tu luồng hàng hải sông Dinh năm 2015

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động của các phao báo hiệu hàng hải phục vụ thi công nạo vét luồng Soài Rạp

Độ sâu vũng quay tàu và khu nước trước cầu cảng ITC Phú Hữu