Thứ bảy, 27/11/2021

Thông báo hàng hải

Về hoạt động khoan thăm dò giếng TTN-2X và TTN-3X tại Lô 05-3/11 ngoài khơi vùng biển Bà Rịa – Vũng Tàu.

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 94/TBHH-TCTBĐATHHMN   Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 21 tháng 5 năm 2020

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về hoạt động khoan thăm dò giếng TTN-2X và TTN-3X tại Lô 05-3/11 ngoài khơi vùng biển Bà Rịa – Vũng Tàu.

VTU  –  31 – 2020

Vùng biển: Ngoài khơi vùng biển Bà Rịa – Vũng Tàu.

Căn cứ văn bản số 156/DKVN-QLHĐ ngày 11/05/2020 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải hoạt động khoan thăm dò giếng TTN-2X và TTN-3X tại Lô 05-3/11 ngoài khơi vùng biển Bà Rịa – Vũng Tàu và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam sử dụng giàn khoan PVD VI tiến hành hoạt động khoan thăm dò giếng TTN-2X và TTN-3X tại Lô 05-3/11 ngoài khơi vùng biển Bà Rịa – Vũng Tàu, chi tiết như sau:

  1. Tọa độ giếng khoan tại khu vực Lô 05-3/11:
  2. a) Giếng TTN-2X:

- Vĩ độ (Latitude): 07°54’55.4847″ N

- Kinh độ (Longitude): 108°34’6.9957″ E

  1. b) Giếng TTN-3X:

- Vĩ độ (Latitude): 07°55’56.7091″ N

- Kinh độ (Longitude): 108°34’55.9143″ E

(Hệ tọa độ WGS 72 BE, UTM Zone 49N do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam cung cấp)

  1. Đặc điểm nhận dạng của giàn khoan PVD VI như sau:

- Tên giàn: PVD VI.

- Kích thước: 71,3m x 63,4m x 7,6m.

- Hô hiệu: 3ERC5.

- Số IMO: 9702247.

- Màu sắc: Thân giàn sơn 2 màu đỏ xám, phân thân tàu bên dưới sơn màu đỏ

- Cờ: Panama.

- Tàu dịch vụ: có 02 tàu dịch vụ, có đặc điểm nhận dạng như sau:

  1. a) Tàu dịch vụ Sea Meadow 22:

- Tên tàu: Sea Meadow 22.

- Kích thước: Dài 82,88m, rộng 19,0m

- Hô hiệu: 3FDR6.

- Số IMO: 9186144.

- Màu sắc: màu đỏ

- Cờ: Panama.

  1. b) Tàu dịch vụ Sea Meadow 29:

- Tên tàu: Sea Meadow 29.

- Kích thước: Dài 74,9m, rộng 18,0m

- Hô hiệu: 3FIN4.

- Số IMO: 9060352.

- Màu sắc: màu đỏ

- Cờ: Panama.

  1. Thời gian hoạt động:

- Thời gian khoan: từ ngày 18/05/2020 đến ngày 28/02/2021.

- Thời gian bắt đầu kéo giàn: từ ngày 15/05/2020 từ cảng Vũng Tàu; đến vị trí giếng khoan vào ngày 18/05/2020.

  1. a) Giếng TTN-2X:

- Thời gian bắt đầu: từ ngày 18/05/2020

- Thời gian kết thúc (dự kiến): ngày 13/10/2020

  1. b) Giếng TTN-3X:

- Thời gian bắt đầu (dự kiến): từ ngày 14/10/2020

- Thời gian kết thúc (dự kiến): ngày 28/02/2021

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

- Tàu thuyền hành hải ngoài khơi vùng biển Bà Rịa – Vũng Tàu lưu ý đi cách xa giàn khoan, tàu dịch vụ có đặc điểm nhận dạng nêu trên và khu vực giếng có tọa độ trên để đảm bảo an toàn hàng hải.

- Để biết thêm thông tin chi tiết đề nghị liên hệ trực tiếp với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu;

– Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu: VT-VP, P.ATHH­Năng.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về việc thay đổi đặc tính của các báo hiệu hàng hải trên tuyến luồng hàng hải Soài Rạp

Thi công rải ống từ giàn Đại Hùng 2 đến giàn Thiên Ưng, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam

Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Cù Lao Xanh – tỉnh Bình Định

Về thông số kỹ thuật của vùng đón trả Hoa tiêu tại Quy Nhơn

Thiết lập 02 phao neo đậu tàu của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tại vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hoà