Chủ nhật, 21/07/2024

Thông báo hàng hải

Về hoạt động thi công chiến dịch khoan thăm dò năm 2021 tại Lô 114 của Văn phòng điều hành ENI Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh Lô 114

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 25/TBHH-TCTBĐATHHMN   Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 27 tháng 01 năm 2021

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về hoạt động thi công chiến dịch khoan thăm dò năm 2021 tại Lô 114 của Văn phòng điều hành ENI Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh Lô 114

VTU  –  06 – 2021

Vùng biển: Việt Nam.

Căn cứ văn bản số EVN.O.014/NTTV.LD.2021 ngày 22/01/2021 của Văn phòng điều hành ENI Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh Lô 114 về việc thông báo hoạt động thi công chiến dịch khoan thăm dò năm 2021 tại Lô 114, thềm lục địa Việt Nam.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Văn phòng điều hành ENI Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh Lô 114 sẽ tiến hành kéo giàn khoan PVD VI từ Vũng Tàu đến Lô 114 thềm lục địa Việt Nam để thi công khoan giếng khoan thăm dò dầu khí 114-Kèn Bầu-3X và 114-Đàn Đáy-1X, chi tiết như sau:

  1. Vị trí xuất phát của giàn khoan và điểm đến tại Lô 114:
TT Tên điểm Hệ WGS-84
Vĩ độ Kinh độ
1 Vị trí xuất phát của giàn khoan tại Vũng Tàu 10014’52,59” N 107001’12,55” E
2 Điểm đến tại Lô 114 16047’01,11” N 108028’47,78” E
  1. Khu vực hoạt động của gian khoan tại giếng khoan 114-Kèn Bầu-3X và 114-Đàn Đáy-1X thuộc Lô 114:
TT Tên điểm Hệ WGS-84
Vĩ độ Kinh độ
1 114-Kèn Bầu-3X 16047’01,11” N 108028’47,78” E
2 114-Đàn Đáy-1X 16055’00,65” N 108012’40,05” E

(Số liệu tọa độ Hệ WGS – 84 do Văn phòng điều hành ENI Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh Lô 114 cung cấp)

  1. Đặc điểm nhận dạng của giàn khoan PVD VI như sau:

- Loại giàn: Giàn khoan Tự nâng (Jack-up).

- Quốc tịch: Panama.

- Kích thước: 71,3m x 63,3m x 7,6m

- Hô hiệu: 3ERC5.

- Màu: Xám, Đỏ và các chân giàn màu Đen

- Cờ: Panama

- Tín hiệu xác định ban đêm: Có đèn tín hiệu theo quy định.

  1. Thời gian hoạt động:

- Thời gian dự kiến bắt đầu kéo giàn khoan từ ngày 02/02/2021 đến ngày 10/02/2021

- Thời gian dự kiến hoạt động tại khu vực giếng khoan nêu trên ước tính từ tháng 02 đến hết tháng 10 năm 2021.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

- Tàu thuyền hành hải trong vùng biển ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam cần lưu ý đi cách xa giàn khoan có đặc điểm nhận dạng nêu trên tối thiểu 02 hải lý tính từ tâm giàn khoan để đảm bảo an toàn hàng hải.

- Để biết thêm thông tin chi tiết đề nghị liên hệ trực tiếp với Văn phòng điều hành ENI Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh Lô 114 (1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu;

– Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KT-KH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu: VT-VP, P.ATHH­Năng.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Gò Gia

Độ sâu sau nạo vét duy tu các đoạn cạn vũng quay tàu VQ1, VQ2 và phao “58” luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2014

Về thông số kỹ thuật của khu nước trước Bến cảng chuyên dùng quốc tế Lee & Man

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “4” luồng hàng hải Đồng Nai

Về thông số kỹ thuật khu nước 02 bến phao PM1 và PM3 của Công ty cổ phần Hàng hải Phú Mỹ