Thứ năm, 30/11/2023

Thông báo hàng hải

Về khu vực thi công công trình nạo vét duy tu Luồng hàng hải Rạch Giá

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 204/TBHH-TCTBĐATHHMN  Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 19 tháng 9 năm 2022

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về khu vực thi công công trình nạo vét duy tu Luồng hàng hải Rạch Giá

KGG – 07 – 2022

Vùng biển: Tỉnh Kiên Giang

Tên luồng: Rạch Giá

Căn cứ Thông báo số 1907/TB-TCTBĐATHHMN ngày 16/9/2022 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam về việc khởi công công trình Nạo vét duy tu luồng hàng hải Rạch Giá năm 2022.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo thiết lập khu vực thi công công trình nạo vét duy tu Luồng hàng hải Rạch Giá năm 2022 như sau:

- Các khu vực thi công công trình bao gồm:

+ Khu vực thi công Nạo vét: Luồng hàng hải Rạch Giá từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến phao báo hiệu hàng hải số “4” +116 m.

+ Khu vực thi công tuyến luồng công vụ từ biên luồng vào tới vị trí âu chứa tạm, chiều dài tuyến luồng công vụ là 1.180 m.

+ Khu vực thi công âu chứa cách biên luồng 1180 m; cách tuyến đê bao bãi chứa (điểm gần nhất) khoảng 1800 m.

+ Khu vực thi công xây dựng, gia cố đê bao bãi chứa chất nạo vét được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm Hệ VN2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ
A 10001’38,61”N 105003’29,53”E 10001’34,97”N 105003’35,96”E
B 10001’47,04”N 105003’22,57”E 10001’43,41”N 105003’29,00”E
C 10001’42,98”N 105003’17,55”E 10001’39,34”N 105003’23,98”E
D 10001’34,44”N 105003’24,59”E 10001’30,81”N 105003’31,02”E

- Thời gian thi công: Dự kiến 95 ngày (kể từ ngày 19/9/2022).

- Đặc điểm các phương tiện tham gia thi công: Máy đào đặt trên pontong, tàu đặt cẩu (Xáng cạp), sà lan tự hành, tàu hút bùn và tàu kéo.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Các phương tiện thủy hành hải trên Luồng hàng hải Rạch Giá, lưu ý giảm tốc độ, tăng cường cảnh giới và tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang và lực lượng điều tiết giao thông tại hiện trường để đảm bảo an toàn hàng hải./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang;

– Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải VN;

– Cty TNHH MTV Hoa tiêu KV V;

– Lãnh đạo Tổng Cty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu: VT-VP, P.ATHH­­­­Đạt.

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

Đinh Thái Công


Những thông báo khác

Về việc thi công công trình thanh thải chướng ngại vật và thu hồi phao “T”, “K” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Về việc hoàn thành trục vớt và di dời sà lan SG 7098 bị chìm trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về việc thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu năm 2020

Về thông số kỹ thuật của vùng nước trước Bến cảng Vietsovpetro khu vực hạ thủy chân đế ZWP12&ZWP15 – Giai đoạn 2

Về tọa độ các hệ thống đường ống dẫn khí dưới biển.