Thứ ba, 28/06/2022

Thông báo hàng hải

Về khu vực thi công công trình nạo vét, duy tu vùng nước cảng Lữ đoàn 125/ Vùng 2 Hải quân năm 2021

  BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

 AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  331/TBHH-TCBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 31 tháng 12 năm 2021

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về khu vực thi công công trình nạo vét, duy tu vùng nước cảng Lữ đoàn 125/ Vùng 2 Hải quân năm 2021

HCM – 76 – 2021

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh

Tên luồng: Luồng hàng hải Đồng Nai

Căn cứ Đơn đề nghị số 19795/ĐN-TM ngày 31/12/2021 của Bộ Tham mưu Hải quân về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải khu vực thi công công trình nạo vét, duy tu vùng nước cảng Lữ đoàn 125/ Vùng 2 Hải quân năm 2021 và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo thiết lập khu vực thi công công trình nạo vét, duy tu vùng nước cảng Lữ đoàn 125/ Vùng 2 Hải quân năm 2021, được giới hạn bởi các điểm:

Tên điểm Hệ tọa độ VN-2000 Hệ tọa độ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
I 10°46’16,2″N 106°48’05,9″E 10°46’12,6″N 106°48’12,4″E
II 10°46’17,2″N 106°48’08,6″E 10°46’13,5″N 106°48’15,1″E
III 10°46’14,7″N 106°48’14,2″E 10°46’11,1″N 106°48’20,6″E
IV 10°46’02,2″N 106°48’11,0″E 10°45’58,6″N 106°48’17,4″E
V 10°46’05,6″N 106°48’03,3″E 10°46’02,0″N 106°48’09,8″E
VI 10°46’06,5″N 106°48’01,5″E 10°46’02,8″N 106°48’08,0″E

(Tọa độ do Bộ Tham mưu Hải quân cung cấp)

Thời gian thi công: Dự kiến từ ngày 31/12/2021 đến hết ngày 25/3/2022.

Phương tiện tham gia thi công: Tàu cuốc (một gầu ngoạm), sà lan, Phà bơm, tàu kéo.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Tàu thuyền hành hải trên luồng hàng hải Đồng Nai qua khu vực thi công nạo vét có tọa độ nêu trên lưu ý giảm tốc độ, tăng cường cảnh giới; tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Thành phố Hồ Chí Minh và lực lượng điều tiết giao thông tại hiện trường

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ trực tiếp với Bộ Tham mưu Hải quân ([1])./.

Nơi nhận:

–  Cục Hàng hải Việt Nam;

–  Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh;

–  Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải KV I;

–  Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Tân Cảng;

–  Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

–  Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

–  Website www.vms-south.vn;

–  Phòng KTKH, HTQT&QLHT;

–  Lưu VT-VP; P.ATHHBính

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Đinh Thái Công

([1]) Tổ chức cung cấp số liệu, thông tin phục vụ việc công bố thông báo hàng hải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác của số liệu, thông tin mình cung cấp theo khoản 3, điều 47, Nghị định số 58/2017/NĐ-CP.


Những thông báo khác

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải số “0”, “1”, “2”, “9”, “12”, “13”, “16”, “17”, “18” luồng hàng hải cửa Trần Đề (Đoạn luồng biển từ phao “0” đến cảng biên phòng Trần Đề)

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải “X1″, “X2″ tại đoạn KP48+000 đến KP54+000 luồng Soài Rạp.

Về việc thi công lắp đặt hệ thống báo hiệu hàng hải trên tuyến luồng và vũng quay tàu cảng Bãi Vòng – Phú Quốc – Kiên Giang

Bãi cạn tại khu vực Cù Lao Ba Xang trên luồng hàng hải Đồng Nai

Về thông số kỹ thuật các khu neo đậu tàu trên sông Hậu thuộc vùng nước cảng biển do Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ quản lý