Thứ bảy, 28/01/2023

Thông báo hàng hải

Về khu vực thi công công trình nạo vét khu nước trước bến cảng Kho xăng dầu Đông Xuyên

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 278/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 02 tháng 12 năm 2022

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về khu vực thi công công trình nạo vét khu nước trước bến cảng Kho xăng dầu Đông Xuyên

VTU – 54 – 2022

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng: Luồng hàng hải sông Dinh.

Căn cứ Đơn đề nghị số 043/CV-VA/2022 nhận ngày 01/12/2022 của Công ty Cổ phần Hóa dầu Vạn An về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải khu vực thi công nạo vét khu nước trước bến cảng Kho xăng dầu Đông Xuyên.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo khu vực thi công nạo vét khu nước trước bến cảng Kho xăng dầu Đông Xuyên, chi tiết như sau:

  1. Phạm vi thi công nạo vét khu nước trước cầu cảng số 1 được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ WGS-84
Vĩ độ Kinh độ
A 10023’55,01”N 107006’10,62”E
B 10024’00,73”N 107006’12,07”E
C 10024’02,47”N 107006’10,26”E
D 10023’53,98”N 107006’06,97”E

(Tọa độ do Công ty Cổ phần Hóa dầu Vạn An cung cấp)

  1. Thời gian thi công nạo vét: Dự kiến từ ngày 29/11/2022 đến 31/12/2022.
  2. Dự kiến Phương tiện thi công: tàu hút phun, máy đào gầu dây, tàu kéo và sà lan.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Tàu thuyền hành hải trên luồng hàng hải sông Dinh, lưu ý giảm tốc độ, tăng cường cảnh giới và tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu và lực lượng điều tiết giao thông tại hiện trường để đảm bảo an toàn hàng hải(1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu;

– Xí nghiệp Hoa tiêu Vũng Tàu;

– Cty TNHH MTV Hoa tiêu Tân Cảng;

– Cty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực IX;

– Cty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu: VT-VP, P.ATHHNhiên.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Đinh Thái CôngNhững thông báo khác

Về thông số kỹ thuật của khu nước trước cầu cảng, bến phao 10.000 DWT và vũng quay trở tàu – tại dự án NMNĐ Sông Hậu 1

Về khu vực thi công khảo sát địa chấn dầu khí lô 125 phía đông tỉnh Khánh Hòa

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “0” Luồng hàng hải Phú Quý

Về việc thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải năm 2016

Độ sâu sau nạo vét duy tu luồng hàng hải sông Dinh năm 2014