Thứ ba, 29/11/2022

Thông báo hàng hải

Về khu vực thi công công trình nạo vét khu nước trước cầu cảng số 01 thuộc Bến cảng Container Cái Mép Thượng

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 264/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày  21 tháng 11 năm 2022

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về khu vực thi công công trình nạo vét khu nước trước cầu cảng số 01 thuộc Bến cảng Container Cái Mép Thượng

VTU – 53 – 2022

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng: Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải.

Căn cứ Đơn đề nghị số 363/TCCT-ĐN nhận ngày 17/11/2022 của Công ty Cổ phần Tân Cảng – Cái Mép (1) về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải khu vực thi công nạo vét khu nước trước cầu cảng số 01 thuộc Bến cảng Container Cái Mép Thượng.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo khu vực thi công công trình nạo vét khu nước trước cầu cảng số 01 thuộc Bến cảng Container Cái Mép Thượng như sau:

  1. Phạm vi khống chế khu nước trước cầu cảng số 01, được giới hạn bởi các điểm
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ
KN1 10032’35,6” N 107001’38,5” E 10032’32,0” N 107001’44,9” E
KN2 10032’25,8” N 107001’37,3” E 10032’22,1” N 107001’43,7” E
KN3 10032’26,1” N 107001’34,7” E 10032’22,4” N 107001’41,1” E
KN4 10032’32,9” N 107001’35,5” E 10032’29,3” N 107001’42,0” E
KN5 10032’39,5” N 107001’33,3” E 10032’35,8” N 107001’39,7” E
  1. Phạm vi khu nước Bến sà lan, được giới hạn bởi các điểm
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ
KN6 10032’36,3” N 107001’38,6” E 10032’32,6” N 107001’45,0” E
KN7 10032’36,3” N 107001’38,7” E 10032’32,6” N 107001’45,1” E
KN8 10032’36,2” N 107001’44,0” E 10032’32,5” N 107001’50,4” E
KN9 10032’36,1” N 107001’46,4” E 10032’32,4” N 107001’52,8” E
KN10 10032’34,9” N 107001’46,4” E 10032’31,2” N 107001’52,8” E
KN11 10032’35,0” N 107001’44,0” E 10032’31,3” N 107001’50,4” E
KN12 10032’34,9” N 107001’43,9” E 10032’31,3” N 107001’50,4” E
KN13 10032’35,0” N 107001’43,6” E 10032’31,3” N 107001’50,1” E
KN14 10032’34,9” N 107001’43,5” E 10032’31,2” N 107001’49,9” E
KN15 10032’35,1” N 107001’41,7” E 10032’31,4” N 107001’48,1” E
KN16 10032’35,9” N 107001’41,8” E 10032’32,2” N 107001’48,2” E
KN17 10032’35,5” N 107001’38,5” E 10032’31,8” N 107001’44,9” E
  1. Thời gian thi công: 70 ngày kể từ ngày khởi công.
  2. Đặc điểm các phương tiện thi công: Phương tiện tàu đặt cẩu, tàu kéo và tàu chở bùn.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Tàu thuyền hành hải trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải, lưu ý giảm tốc độ, tăng cường cảnh giới và tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu và lực lượng điều tiết giao thông tại hiện trường để đảm bảo an toàn hàng hải./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu;

– Xí nghiệp Hoa tiêu Vũng Tàu;

– Cty TNHH MTV Hoa tiêu Tân Cảng;

– Cty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực IX;

– Cty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu: VT-VP, P.ATHHNăng.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Đinh Thái Công


Những thông báo khác

Về việc tàu Ngân Hà 08 (số ĐKHC: CT-01377) bị chìm trên tuyến luồng hàng hải Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải tại khu vực thi công xây dựng cầu Sài Gòn 2

Thiết lập mới các phao báo hiệu hàng hải số “0”, “1”, “2”, “5”, “7” thuộc tuyến luồng hàng hải Côn Sơn – Côn Đảo

Độ sâu khu Chuyển tải số 1 tại Ninh Chữ và luồng chạy tàu từ vị trí đón trả hoa tiêu đến khu chuyển tải tỉnh Ninh Thuận

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Sông Dinh