Chủ nhật, 21/07/2024

Thông báo hàng hải

Về khu vực thi công Gói thầu CM-XL03: Cải tạo, nâng cấp hệ thống phao tiêu báo hiệu, thiết bị hàng hải phục vụ công tác phân luồng thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp tuyến luồng Cái Mép – Thị Vải từ phao số “0” vào khu bến cảng công ten nơ Cái Mép

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 81/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 10 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về khu vực thi công Gói thầu CM-XL03: Cải tạo, nâng cấp hệ thống phao tiêu báo hiệu, thiết bị hàng hải phục vụ công tác phân luồng thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp tuyến luồng Cái Mép – Thị Vải từ phao số “0” vào khu bến cảng công ten nơ Cái Mép

VTU – 09 – 2024

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Luồng hàng hải: Vũng Tàu – Thị Vải, Sài Gòn – Vũng Tàu, Sông Dinh

Căn cứ Đơn đề nghị số 314/BQLDAHH-ĐHDA5 ngày 05/4/2024 của Ban Quản lý dự án Hàng hải về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải khu vực thi công Gói thầu CM-XL03: Cải tạo, nâng cấp hệ thống phao tiêu báo hiệu, thiết bị hàng hải phục vụ công tác phân luồng thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp tuyến luồng Cái Mép – Thị Vải từ phao số “0” vào khu bến cảng công ten nơ Cái Mép.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo khu vực thi công Gói thầu CM-XL03: Cải tạo, nâng cấp hệ thống phao tiêu báo hiệu, thiết bị hàng hải phục vụ công tác phân luồng thuộc Dự án Đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp tuyến luồng Cái Mép – Thị Vải từ phao số “0” vào khu bến cảng công ten nơ Cái Mép, như sau:

  1. Khu vực thi công điều chỉnh, thiết lập bổ sung báo hiệu: Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải đoạn từ phao số “0” đến khu vực cảng Phước An.
    • Điều chỉnh vị trí 32 phao báo hiệu, có tọa độ như sau:
TT Tên phao Tọa độ vị trí di dời

(Hệ WGS84)

Cự ly di dời

(m)

Ghi chú
Vĩ độ Kinh độ
1 0 10˚16’31,91″N 107˚05’18,85″E 909
2 1 10˚17’31,95″N 107˚04’55,00″E 211
3 2 10˚17’17,70″N 107˚04’32,60″E 2321
4 3 10˚18’34,46″N 107˚04’13,58″E 181
5 4 10˚18’21,54″N 107˚03’50,30″E 2748
6 5 10˚19’49,45″N 107˚03’27,10″E 203
7 6 10˚19’38,95″N 107˚02’59,86″E 3061
8 7 10˚21’21,68″N 107˚03’03,09″E 159
9 8 10˚21’16,38″N 107˚02’37,00″E 2452
10 9 10˚22’36,56″N 107˚02’45,99″E 728
11 11 10°24’46,44″N 107°02’08,73″E 31
12 12 10°24’44,72″N 107°01’47,95″E 79
13 13 10°26’00,62″N 107°00’58,85″E 38
14 14 10°25’50,10″N 107°00’47,63″E 36
15 15 10°26’58,08″N 107°00’04,58″E 40
16 16 10°26’55,10″N 106°59’45,77″E 23
17 17 10°27’35,68″N 106°59’50,64″E 28
18 18 10°27’23,81″N 106°59’34,54″E 36
19 19 10°28’48,11″N 106°59’53,87″E 21
20 20 10°28’47,61″N 106°59’38,40″E 36
21 21 10°30’07,00″N 107°00’02,99″E 65
22 22 10°30’10,81″N 106°59’44,20″E 13
23 24 10°30’55,22″N 107°00’19,47″E 20
24 32 10°32’31,96″N 107°01’28,46″E 31
25 41 10°36’50,32″N 107°00’30,29″E 38
26 43 10°37’18,72″N 106°59’56,44″E 24
27 44 10°34’44,23″N 107°01’19,03″E 34
28 50 10°36’15,53″N 107°01’01,33″E 39
29 52 10°36’25,96″N 107°00’49,83″E 31
30 1 10°23’45,48″N 107°02’54,50″E 148 Luồng Sông Dinh
31 2 10˚24’06,81″N 107˚01’48,80″E 613 Luồng Sài Gòn – Vũng Tàu
32 GR 10°24’35,84″N 107°01’46,12″E 1042
  • Thiết lập mới 01 phao báo hiệu hàng hải: Giới hạn bên trái luồng, hình tháp, màu đỏ (phao số “10”), luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải.
  • Thiết lập mới báo hiệu AIS: 20 đèn báo hiệu tích hợp AIS thực, chớp đồng bộ lắp đặt trên các phao hiện hữu bao gồm số “0”, “1”, “2”, “3”, “4”, “6”, “7”, “8”, “10”, “12”, “13”, “16”, “19”, “22”, “37”, “43”, “48”, “50” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải, phao số “1” luồng hàng hải sông Dinh và phao số “2” luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu; 08 AIS “ảo” tại các vị trí giới hạn biên tuyến nước sâu tạo đường phân cách tuyến nước sâu với tuyến bên phải và bên trái.
  1. Thời gian thi công dự kiến: 150 ngày (Từ ngày 26/02/2024 đến ngày 25/7/2024).
  2. Đặc điểm của phương tiện thi công: Tàu kéo và Sà lan đặt cẩu 100 tấn, tàu thay thả phao.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Tàu thuyền hành hải trên các tuyến luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải, Sài Gòn – Vũng Tàu, Sông Dinh qua khu vực thi công có tọa độ nêu trên lưu ý tăng cường cảnh giới, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu, Trung tâm VTS và lực lượng điều tiết tại hiện trường để đảm bảo an toàn hàng hải.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Ban Quản lý dự án Hàng hải ([1])./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu;

– Cảng vụ Hàng hải TP.HCM;

– Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai;

– Xí nghiệp Hoa tiêu Vũng Tàu;

– Cty TNHH MTV Hoa tiêu Tân Cảng;

– Cty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I;

– Cty TNHH MTV TT Điện tử Hàng hải Việt Nam;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBính.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh

([1]) Tổ chức cung cấp số liệu, thông tin phục vụ việc công bố thông báo hàng hải chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác của số liệu, thông tin mình cung cấp theo khoản 3, điều 47, Nghị định số 58/2017/NĐ-CP.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Đồng Nai

Về khu vực thi công Công trình rải ống 26 “từ KP 7,17 đến BK4A, hạng mục xây dựng 11.8km đường ống” Dự án bổ sung/nâng cấp cở sở hạ tầng tại khu vực mỏ Bạch Hổ

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu số 2 và cầu cảng hàng rời cảng Tân Cảng Giao Long

Về việc tạm ngừng hoạt động của báo hiệu hàng hải AIS “thực” trên phao báo hiệu hàng hải số “8” Luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

Về việc tàu NARIMOTO MARU trôi dạt trên vùng biển tỉnh Bình Thuận