Thứ ba, 26/10/2021

Thông báo hàng hải

Về khu vực thi công hạng mục nạo vét khu nước trước bến, xây dựng tuyến bến cập tàu và cầu cảng – Dự án ĐTXD Kho – cảng Tổng hợp Hóa Sinh Vàm Cỏ Đồng Nai

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về khu vực thi công hạng mục nạo vét khu nước trước bến, xây dựng tuyến bến cập tàu và cầu cảng – Dự án ĐTXD Kho – cảng Tổng hợp Hóa Sinh Vàm Cỏ Đồng Nai

ĐNA  –  04 – 2017.

Vùng biển: tỉnh Đồng Nai.

Tên luồng: luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Căn cứ văn bản 2310/17/ĐN.VCĐN ngày 23/10/2017 của Công ty cổ phần Hóa Sinh Vàm Cỏ Đồng Nai về việc công bố thông báo hàng hải khu vực thi công hạng mục nạo vét khu nước trước bến, xây dựng tuyến bến cập tàu và cầu cảng – Dự án ĐTXD Kho – cảng Tổng hợp Hóa Sinh Vàm Cỏ Đồng Nai,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Công ty cổ phần Hóa Sinh Vàm Cỏ Đồng Nai sẽ tiến hành hoạt động thi công nạo vét khu nước trước bến, xây dựng tuyến bến cập tàu và cầu cảng – Dự án ĐTXD Kho – cảng Tổng hợp, cụ thể như sau:

  1. Tọa độ các điểm khống chế khu nước nạo vét trước bến có tọa độ sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
N1 10039’36,7” N 106048’16,8” E 10039’33,0” N 106048’23,2” E
N2 10039’41,3” N 106048’08,8” E 10039’37,6” N 106048’15,2” E
N3 10039’43,8” N 106048’10,3” E 10039’40,1” N 106048’16,7” E
N4 10039’39,2” N 106048’18,3” E 10039’35,5” N 106048’24,7” E

(Tọa độ do Công ty cổ phần Hóa Sinh Vàm Cỏ Đồng Nai cung cấp)

  1. Thời gian thi công: 06 tháng (Từ tháng 10/2017 đến tháng 04/2018)
  2. Danh sách phương tiện thi công:
STT Loại thiết bị thi công Số đăng ký
1 Tàu hút nạo vét Khánh Giang 5 SG.5264
2 Tàu hút nạo vét Khánh Giang 17 SG.7895
3 Sà lan đóng cọc TG.15148
4 Tàu kéo sà lan TG.18578
5 Sà lan đóng cọc TG.24678
6 Tàu kéo sà lan TG.14797

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

- Các phương tiện hành hải qua khu vực thi công có tọa độ và phương tiện thi công có đặc điểm nhận dạng nêu trên cần tăng cường cảnh giới để đảm bảo an toàn hàng hải.

- Để biết thêm thông tin xin liên hệ với Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai.


Những thông báo khác

Thi công rải ống năm 2014 – Dự án Đường ống dẫn khí Nam Côn Sơn 2 – Giai đoạn 1

Về thông số độ sâu của luồng hàng hải Định An – Cần Thơ,đoạn cạn ngoài cửa từ phao số “0” đến phao số “16”

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Soài Rạp

Về việc thay đổi đặc tính kỹ thuật của các phao báo hiệu hàng hải số “57” luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu: độ sâu các đoạn cạn đã hoàn thành thi công nạo vét duy tu.