Thứ bảy, 25/09/2021

Thông báo hàng hải

Về phạm vi độ sâu vũng quay trở tàu ra/vào Bến cảng Cái Mép Thượng

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 87/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 14 tháng 4 năm 2021

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về phạm vi độ sâu vũng quay trở tàu ra/vào Bến cảng Cái Mép Thượng

VTU – 15 – 2021

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng: Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải.

Căn cứ Đơn đề nghị số 1016/ĐĐN-TCg ngày 08/4/2021 của Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn  về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải phạm vi độ sâu vũng quay trở tàu ra/vào Bến cảng Cái Mép Thượng, kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu VTQ_2104  tỷ lệ 1/1000 và bình đồ rà quét chướng ngại vật ký hiệu RA_VQT_2104  tỷ lệ 1/1000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 4 năm 2021 và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát vũng quay trở tàu ra/vào Bến cảng Cái Mép Thượng được giới hạn bởi đường tròn đường kính 500 m, tâm tại vị trí có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Tâm Vũng quay đường kính 500 m 10032’46,9” N 107001’18,4” E 10032’43,3” N 107001’24,8” E

- Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 Hải đồ” đạt 14,01 m.

  1. Trong phạm vi khảo sát, rà quét chướng ngại vật được giới hạn bởi đường tròn đường kính 500 m tâm tại vị trí có tọa độ nêu trên không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm.

Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ với Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn (1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KT-KH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P. ATHHĐạt.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 Trần Đức Thi


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – Sông Hậu, đoạn luồng từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến phao báo hiệu hàng hải số “16”

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Côn Sơn – Côn Đảo

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “NV1″, “NV2″ khống chế khu vực thi công nạo duy tu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu năm 2018.

Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Mũi Chụt – tỉnh Khánh Hòa

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “NV1″, “NV2″ khống chế khu vực thi công nạo duy tu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu năm 2018.