Thứ sáu, 07/08/2020

Thông báo hàng hải

Về tàu GLOBAL 1200 hoạt động đặc thù ngoài khơi vùng biển Việt Nam

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 157/TBHH-TCTBĐATHHMN   Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 22 tháng 7 năm 2020

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về tàu GLOBAL 1200 hoạt động đặc thù ngoài khơi vùng biển Việt Nam

VTU  –  52 – 2020

Vùng biển: Việt Nam.

Căn cứ văn bản số 136/DOLPHIN-BĐATHHMN ngày 18/07/2020 của Công ty TNHH Logistics Dolphin về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải tàu GLOBAL 1200 hoạt động đặc thù ngoài khơi vùng biển Việt Nam và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải;

Căn cứ Công văn số 2470/CHHVN-PC ngày 13/07/2020 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc tàu GLOBAL 1200 hoạt động đặc thù ngoài khơi vùng biển Việt Nam,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Công ty TNHH Logistics Dolphin sử dụng tàu GLOBAL 1200 hoạt động đặc thù ngoài khơi vùng biển Việt Nam, chi tiết như sau:

  1. Khu vực tàu GLOBAL 1200 hoạt động được giới hạn bởi các tọa độ:
Tọa độ Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
Từ điểm 10017’04,344” N 107020’24,030” E
Đến điểm 09037’45,776” N 108000’15,486” E

(Số liệu tọa độ do Công ty TNHH Logistics Dolphin cung cấp).

  1. Đặc điểm nhận dạng của tàu GLOBAL 1200 như sau:

- Tên tàu: GLOBAL 1200.

- Quốc tịch: BAHAMAS

- Kích thước: Dài 162,3m; rộng 37,8m; mớn nước thiết kế: 9,3m.

- Hô hiệu: C6DJ2.

- Số IMO: 9463815.

- Màu sắc: Đỏ, trắng.

- Tín hiệu xác định ban đêm: Có đèn tín hiệu theo quy định.

  1. Thời gian hoạt động: Từ ngày 17/07/2020 đến ngày 17/10/2020.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

- Tàu thuyền hành hải trong vùng biển tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lưu ý giữ khoảng cách an toàn với tàu GLOBAL 1200 có đặc điểm nhận dạng nêu trên và khu vực có tọa độ trên để đảm bảo an toàn hàng hải.

- Để biết thêm thông tin chi tiết đề nghị liên hệ trực tiếp với Công ty TNHH Logistics Dolphin (1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu;

– Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT, KT;

– Lưu: VT-VP, P.ATHH­Năng.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Về độ sâu vùng nước trước cầu cảng Hyosung Vina Chemicals

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Vũng Rô.

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến Dầu, bến Cảng nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2

Về khu vực chuyên dùng: Hoạt động của tàu CS.CABLE RETRIEVER sửa chữa, khắc phục sự cố tuyến cáp AAG tại vùng biển Vũng Tàu

Thiết lập mới tiêu báo hiệu hàng hải “LB5” thuộc Dự án Nhà máy điện chạy than Vĩnh Tân 1, xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận