Thứ sáu, 22/10/2021

Thông báo hàng hải

Về thi công Nạo vét duy tu luồng hàng hải Rạch Giá năm 2020

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

Số: 245/TBHH-TCTBĐATHHMN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 


Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 21 tháng 10 năm 2020
 

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

 Về thi công Nạo vét duy tu luồng hàng hải Rạch Giá năm 2020

KGG – 14 – 2020

- Vùng biển:   Tỉnh Kiên Giang.

- Tên luồng:   Luồng hàng hải Rạch Giá.

Căn cứ Quyết định số 33/QĐ-CVHHKG ngày 28/8/2020 của Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang về việc phê duyệt Phương án bảo đảm an toàn Giao thông nạo vét duy tu luồng hàng hải Rạch Giá năm 2020;

Căn cứ Thông báo số 2325/TB-TCTBĐATHHMN ngày 20/10/2020 của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam về việc thi công nạo vét duy tu luồng, luồng tạm và phun chất nạo vét lên bãi chứa thuộc công trình Nạo vét duy tu luồng hàng hải Rạch Giá năm 2020.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo: Công ty TNHH MTV Hoàng Khang sẽ tiến hành Nạo vét duy tu luồng hàng hải Rạch Giá năm 2020, chi tiết như sau:

  1. Khu vực thi công nạo vét, vận chuyển, bơm phun chất nạo vét:
  • Khu vực thi công nạo vét: Luồng hàng hải Rạch Giá từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “4” + 120m.
  • Hoạt động tập kết chất nạo vét, bơm phun lên bãi chứa tại khu vực được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
D1 10000’38,8” N 105003’59,6” E 10000’35,2” N 105004’06,1” E
D2 10000’31,3” N 105004’05,1” E 10000’27,7” N 105004’11,5” E
D3 10000’35,3” N 105004’10,4” E 10000’31,7” N 105004’16,8” E
D4 10000’36,6” N 105004’10,6” E 10000’32,9” N 105004’17,0” E
D5 10000’42,1” N 105004’04,3” E 10000’38,4” N 105004’10,8” E
  1. Phương tiện tham gia thi công gồm: Tàu đặt cẩu (xáng cạp), sà lan tự hành, tàu hút phun và tàu kéo.
  2. Thời gian thi công: Dự kiến 60 ngày (kể từ ngày 23/10/2020).

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI:

Các phương tiện hành hải trên tuyến luồng hàng hải Rạch Giá, lưu ý giảm tốc độ, tăng cường cảnh giới, tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang và lực lượng điều tiết giao thông tại hiện trường để đảm bảo an toàn hàng hải./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Kiên Giang;

– Công ty Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn,

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHNhiên.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

Trần Đức Thi

 


Những thông báo khác

Về việc sà lan SG 7190 và sà lan SG 7191 bị chìm trên luồng hàng hải Soài Rạp

Về việc thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “A2” phục vụ thi công công trình thu nước thô từ sông Hậu dẫn vào nhà máy xử lý nước để cấp cho nhà máy bia Massan Hậu Giang

Về việc mở van ngầm CV001 trên đường ống dẫn khí 16A Bạch Hổ -Dinh Cố, khu vực giàn CCP Bạch Hổ

Về việc thiết lập phao báo hiệu hàng hải phương vị an toàn phía Đông khống chế khu vực vị trí tàu HEUNG A DRAGON bị chìm trên biển Vịnh Gành Rái.

Về thông số kỹ thuật độ sâu của vùng nước cảng Vietsovpetro