Thứ tư, 27/10/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số độ sâu của luồng hàng hải Soài Rạp (đoạn từ vũng quay tàu khu công nghiệp Hiệp Phước đến đến ngã ba Bình Khánh)

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số độ sâu của luồng hàng hải Soài Rạp (đoạn từ vũng quay tàu khu công nghiệp Hiệp Phước đến đến ngã ba Bình Khánh)

 HCM- 23 – 2016

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Soài Rạp (đoạn từ vũng quay tàu khu công nghiệp Hiệp Phước đến đến ngã ba Bình Khánh).

Căn cứ Báo cáo kết quả khảo sát địa hình số 432/BC-XNKSHHMN, ngày 14/4/2016 kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu từ SRHP_1604_01 đến SRHP_1604_07, tỷ lệ 1/2000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 04/2016,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát tuyến luồng hàng hải Soài Rạp (đoạn từ vũng quay tàu khu công nghiệp Hiệp Phước đến đến ngã ba Bình Khánh), được giới hạn và hướng dẫn bởi hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước “số 0 hải đồ” như sau:

  1. Đoạn từ vũng quay tàu khu công nghiệp Hiệp Phước đến thượng lưu bến Tân cảng Hiệp Phước, chiều dài 1,9km, chiều rộng đáy luồng thiết kế 120m:

- Xuất hiện điểm cạn có độ sâu 6,8m, 7,0m, 7,4m và 7,7m nằm phía biên luồng trái tại vị trí có tọa độ như sau:

Độ sâu (m) Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (φ) Kinh độ (λ) Vĩ độ (φ) Kinh độ (λ)
6,8 10°38’46,0”N 106°44’58,4”E 10°38’42,3”N 106°45’04,9”E
7,0 10°38’46,3”N 106°44’58,6”E 10°38’42,6”N 106°45’05,0”E
7,4 10°38’46,6”N 106°44’58,7”E 10°38’42,9”N 106°45’05,2”E
7,7 10°38’41,3”N 106°45’18,9”E 10°38’37,6”N 106°45’25,3”E
  • Ngoài các điểm cạn nêu trên độ sâu tại khu vực này đạt từ 7,8m trở lên.
  1. Đoạn từ thượng lưu bến Tân cảng Hiệp Phước đến ngã ba Bình Khánh, chiều dài khoảng 7,2km, chiều rộng đáy luồng thiết kế 150m:

+ Đoạn từ thượng lưu Tân cảng Hiệp Phước đến hạ lưu phao số “71” – 60m, độ sâu đạt từ 9,5m trở lên.

+ Đoạn từ hạ lưu phao số “71” – 60m đến ngã ba Bình Khánh (giữa sông Soài Rạp và sông Nhà Bè):

- Xuất hiện đoạn cạn từ hạ lưu phao số “71” – 60m đến hạ lưu phao số “74” – 330m, chiều dài 2,5km, độ sâu tại khu vực này đạt từ 6,3m trở lên.

- Ngoài đoạn cạn nêu trên độ sâu tại khu vực này đạt từ 8,5m trở lên.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Tàu thuyền hành hải trên tuyến luồng hàng hải Soài Rạp (đoạn từ vũng quay tàu khu công nghiệp Hiệp Phước đến đến ngã ba Bình Khánh) đi đúng trục luồng theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng và chú ý các điểm cạn và đoạn cạn nêu trên để đảm bảo an toàn.


Những thông báo khác

Về việc việc thi công tuyến cáp biển AAE-1 đoạn S1H.1; S1H.2

Hoạt động khảo sát dòng chảy tại lô 05-2/10 và Lô 136, thềm lục địa Việt Nam

Kéo giàn khoan Java Star 2 từ lô 42 đến mỏ Rồng thuộc lô 09-1

Độ sâu khu nước trước bến Cảng Gò Dầu

Về khu vực chuyên dùng: Hoạt động của tàu CS.CABLE RETRIEVER sửa chữa, khắc phục sự cố tuyến cáp AAG tại vùng biển Vũng Tàu