Thứ bảy, 25/09/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số độ sâu của luồng hàng hải Sông Tiền

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

 Về thông số độ sâu của luồng hàng hải Sông Tiền

 TGG – 01 – 2013

Vùng biển :      tỉnh Tiền Giang.

Tên luồng :       luồng Sông Tiền.

Căn cứ bình đồ độ sâu ký hiệu ST_1305 _01 đến ST_1305_11, tỷ lệ 1/10.000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành vào tháng 6/2013.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải Miền Nam thông báo:

Tuyến luồng sông Tiền: Từ phao “0” đến thượng lưu bến Cảng Mỹ Tho +500 mét, với chiều dài 74,0Km.

1- Đoạn luồng từ phao số “0” đến cống Vàm Kinh (cặp phao số “25” và số “26”):

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải thiết kế rộng 80 mét được giới hạn và hướng dẫn bằng hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu bằng mét tính đến mực nước “số 0 hải đồ” như sau:

– Xuất hiện một điểm cạn có độ sâu là 1,9m, cách hạ lưu phao số “13” khoảng 700m, lấn vào biên phải khoảng 15m, tại vị trí có tọa độ:

Hệ tọa độ VN2000

Hệ tọa độ WGS – 84

Vĩ độ(j)

Kinh độ(l)

Vĩ độ(j)

Kinh độ(l)

10°13’24”0 N

106°50’14”0 E

10°13’27”7 N

106°50’07”6 E

– Ngoài ra độ sâu trên đoạn luồng từ phao số “0” đến cống Vàm Kinh (cặp phao số “25” và số “26”) độ sâu đạt từ 2,0m trở lên.

2- Đoạn luồng từ cống Vàm Kinh đến thương lưu bến cảng Mỹ Tho +500 mét.

Trong phạm vi đáy luồng hàng hải thiết kế rộng 150 mét được giới hạn và hướng dẫn bằng hệ thống báo hiệu hàng hải, độ sâu bằng mét tính đến mực nước “số 0 hải đồ” như sau:

– Tồn tại một điểm độ sâu nhỏ nhất 2,8m, nằm bên phải luồng cách tim luồng khoảng 30m, cách thượng lưu phao “25” +280m, tại vị trí có tọa độ:

Hệ tọa độ VN2000

Hệ tọa độ WGS – 84

Vĩ độ(j)

Kinh độ(l)

Vĩ độ(j)

Kinh độ(l)

10°16’12”5 N

106°44’11”2 E

10°16’08”8 N

106°44’17”6 E

– Ngoài độ sâu trên đoạn luồng từ cống Vàm Kinh (cặp phao số “25” và số “26”) đến thương lưu bến cảng Mỹ Tho +500 mét độ sâu đạt từ 3,1m trở lên.

+ Chướng ngại vật trên luồng:

Đáy cá nằm bên trái luồng ở hạ lưu phao “51” – 280m, lấn luồng 70m, điểm lấn luồng xa nhất có tọa độ:

Hệ tọa độ VN2000

Hệ tọa độ WGS – 84

Vĩ độ(j)

Kinh độ(l)

Vĩ độ(j)

Kinh độ(l)

10°18’20”5 N

106°27’57”7  E

10°18’16”8 N

106°28’04”2  E

HƯỚNG DẪN HÀNH HẢI :

Các phương tiện ra vào luồng Sông Tiền đi đúng trục luồng theo các báo hiệu hàng hải dẫn luồng và biện pháp hành hải hợp lý khi đi qua đoạn luồng có độ sâu cạn và đáy cá kể trên./.


Những thông báo khác

Về việc thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An – sông Hậu “đoạn từ phao số “21” đến rạch Gòi Lớn”

Về thông số độ sâu khu neo đậu chuyển tải số 1, khu neo đậu chuyển tải số 2, khu neo đậu chuyển tải số 3 tại vịnh Vân Phong, tỉnh Khánh Hoà.

Về việc hoàn thành di dời ghe gỗ bị chìm tại khu vực thượng lưu phao báo hiệu hàng hải số “53” trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Về việc độ sâu Khu neo đậu tàu trên sông Hậu

Về việc tàu An Phú 868 bị tai nạn trên vùng biển tỉnh Bình Thuận