Thứ sáu, 24/09/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số độ sâu khu neo đậu chuyển tải tại cửa biển An Hải – Đầm Ô Loan, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số độ sâu khu neo đậu chuyển tải tại cửa biển An Hải – Đầm Ô Loan, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên

PYN – 03 – 2016

Vùng biển: tỉnh Phú Yên.

Căn cứ đơn đề nghị số 12/04/2016/CV, ngày 12/4/2016 của Công ty cổ phần  Đầu tư xây dựng và Khai thác khoảng sản Sài Gòn – Hà Nội về việc công bố thông báo hàng hải thông số kỹ thuật khu neo đậu chuyển tải tại cửa biển An Hải – Đầm Ô Loan, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên; Báo cáo kết quả khảo sát địa hình số 342/BC-XNKSHHMN ngày 11/4/2016 kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu AH_1603, tỷ lệ 1/2000 và sơ đồ rà quét khu neo đậu chuyển tải ký hiệu RA.AH_1604, tỷ lệ 1/2000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 4 năm 2016,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu neo đậu chuyển tải tại cửa biển An Hải – Đầm Ô Loan, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên được giới hạn bởi đường tròn có bán kính 500m và tâm tại vị trí có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“V1” 13°18’40,0” N 109°18’42,0” E 13°18’36,3” N 109°18’48,5” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0 Hải đồ” đạt 24,1m.

2. Trong phạm vi khảo sát rà quét chướng ngại vật khu neo đậu chuyển tải tại cửa biển An Hải – Đầm Ô Loan, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên nêu trên không phát hiện chướng ngại vật.


Những thông báo khác

Về khu vực thi công khảo sát địa chấn dầu khí lô 125 phía đông tỉnh Khánh Hòa

Về việc phục hồi hoạt động đèn chính của đèn biển Kê Gà

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu đón trả hoa tiêu số 3, 4 tại Vũng Tàu – Thị Vải

Thiết lập mới báo hiệu nổi: phao báo hiệu chuyên dùng “P3”, “P4” phục vụ thi công xây dựng cảng Long An.

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước cầu cảng 3.000DWT và bến sà lan 1.000DWT – Cảng Mỹ Tho