Thứ tư, 27/10/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số độ sâu khu nước neo đậu tàu trước cầu Cảng nhập 15.000DWT và Cảng xuất 500DWT của Trạm nghiền Xi măng Thăng Long tại KCN Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số độ sâu khu nước neo đậu tàu trước cầu Cảng nhập 15.000DWT và Cảng xuất 500DWT của Trạm nghiền Xi măng Thăng Long tại KCN Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh

HCM – 04 – 2018

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Soài Rạp

Căn cứ Đơn đề nghị số 151/CNTL ngày 15/01/2018 của Chi nhánh Công ty CP Xi măng Thăng Long về việc đề nghị công bố độ sâu khu nước neo đậu tàu trước cầu Cảng nhập 15.000DWT và Cảng xuất 500DWT của Trạm nghiền Xi măng Thăng Long tại KCN Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh; Báo cáo kết quả khảo sát địa hình 801/2018/BCKS, ngày 08/01/2018 kèm theo bình đồ độ sâu tỷ lệ 1/500, ký hiệu TL_01.2018 do Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng Việt Nam Long đo đạc và hoàn thành tháng 01/2018,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cầu cảng nhập 15.000DWT, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
CN01 10039’13,3” N 106044’19,6” E 10039’09,6” N 106044’26,1” E
CN02 10039’13,4” N 106044’21,6” E 10039’09,7” N 106044’28,1” E
CN03 10039’20,8” N 106044’17,0” E 10039’17,1” N 106044’23,5” E
CN04 10039’19,0” N 106044’16,1” E 10039’15,3” N 106044’22,6” E

- Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 9,5m.

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cầu cảng xuất 500DWT, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
SL01 10039’12,9” N 106044’17,2” E 10039’09,2” N 106044’23,7” E
SL02 10039’13,8” N 106044’18,6” E 10039’10,1” N 106044’25,1” E
SL03 10039’16,9” N 106044’16,6” E 10039’13,2” N 106044’23,1” E
SL04 10039’16,1” N 106044’15,2” E 10039’12,4” N 106044’21,7” E

Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tình từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 0,3m.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Ba Ngòi

Về việc thay đổi đặc tính đèn biển Hòn Hải

Về khu vực thi công công trình: Nạo vét hố dìm và đào hố đặt rùa Ụ nổi 8500T Nhà máy đóng tàu Ba Son mới

Về hoạt động Khảo sát biển tại Lô Dầu khí 144&145, bồn trũng Phú Khánh, thềm lục địa Việt Nam

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Sông Dinh