Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số độ sâu vùng nước cảng và vũng quay tàu cảng nhà máy đóng bao và phân phối xi măng Long Sơn

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số độ sâu vùng nước cảng và vũng quay tàu cảng nhà máy đóng bao và phân phối xi măng Long Sơn

KHA – 01 – 2018

Vùng biển: Tỉnh Khánh Hòa.

Căn cứ Đơn đề nghị số 1001-1/LS-CV ngày 10/01/2018 của Công ty TNHH Long Sơn về việc đề nghị công bố độ sâu vùng nước cảng và vũng quay tàu cảng nhà máy đóng bao và phân phối xi măng Long Sơn; Báo cáo kết quả khảo sát địa hình 36/BC-XNKSHHMN, ngày 09/01/2018 kèm theo bình đồ độ sâu tỷ lệ 1/1000, ký hiệu LS_1801_04 và sơ đồ rà tìm chướng ngại vật tỷ lệ 1/2000, ký hiệu RA_LS_1801_04 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc và hoàn thành tháng 01/2018,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát vùng nước trước cảng được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
BP-1 12030’45,0” N 109015’19,9” E 12030’41,3” N 109015’26,4” E
KN1 12030’41,6” N 109015’12,3” E 12030’37,9” N 109015’18,8” E
CBH2 12030’37,6” N 109015’10,0” E 12030’33,8” N 109015’16,5” E
CBH1 12030’32,2” N 109015’06,3” E 12030’28,5” N 109015’12,8” E
KN5 12030’31,0” N 109015’08,1” E 12030’27,3” N 109015’14,6” E
KN4 12030’34,8” N 109015’12,6” E 12030’31,1” N 109015’19,1” E
KN3 12030’34,5” N 109015’16,3” E 12030’30,8” N 109015’22,7” E
KN2 12030’35,9” N 109015’18,1” E 12030’32,1” N 109015’24,6” E
BT-1 12030’42,4” N 109015’21,9” E 12030’38,7” N 109015’28,4” E

- Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 6,2m.

  1. Trong phạm vi khảo sát vũng quay tàu VQ1 là đường tròn đường kính 240m, tâm tại vị trí có tọa độ như sau:
Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
12030’38,5” N 109015’15,1” E 12030’34,8” N 109015’21,6” E
  • Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tình từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 7,3m.
  1. Trong phạm vi rà quét vùng nước cảng và vũng quay tàu cảng nhà máy đóng bao và phân phối xi măng Long Sơn được giới hạn bởi các điểm có tọa độ nêu trên không phát hiện chướng ngại vật nguy hiểm./.

Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Quy Nhơn

Thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, đoạn luồng thiết kế nạo vét duy tu năm 2014

Về việc Rà quét chướng ngại vật Khu neo chờ trên sông Hậu

Về khu vực thi công công trình khảo sát địa chấn 3D Lô 16-1/15 ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam

Về việc kéo giàn khoan UMW NAGA 5 từ cảng Keppel FELS, Singapore đến vị trí khoan tại Lô 11-2, mỏ Rồng Đôi – Rồng Đôi Tây, ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam