Thứ ba, 04/10/2022

Thông báo hàng hải

Về thông số độ sâu vùng nước trước cảng tổng kho xăng dầu Mê Kông

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số độ sâu vùng nước trước cảng tổng kho xăng dầu Mê Kông

TVH – 11 – 2018

Vùng biển: Thành phố Cần Thơ

Tên luồng: Luồng hàng hải Định An – Cần Thơ

Căn cứ Đơn đề nghị số 65/ĐN-XNTK ngày 09/02/2018 của Xí nghiệp tổng kho xăng dầu miền Đông về việc đề nghị thông báo hàng hải độ sâu vùng nước trước cảng tổng kho xăng dầu Mê Kông; Báo cáo kết quả khảo sát địa hình 204/BC-XNKSHHMN, ngày 09/02/2018 kèm theo bình đồ độ sâu tỷ lệ 1/1000, ký hiệu XDMK_1802 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 02/2018,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát vùng nước trước cảng tổng kho xăng dầu Mê Kông, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A1 10000’24,3” N 105049’00,1” E 10000’20,6” N 105049’06,6” E
A2 10000’26,3” N 105048’55,9” E 10000’22,7” N 105049’02,3” E
A3 10000’31,0” N 105048’52,4” E 10000’27,3” N 105048’58,8” E
A4 10000’34,5” N 105048’53,0” E 10000’30,9” N 105048’59,5” E
A5 10000’36,5” N 105048’55,9” E 10000’32,8” N 105049’02,4” E
A6 10000’35,8” N 105048’59,5” E 10000’32,2” N 105049’05,9” E
A7 10000’33,5” N 105049’01,1” E 10000’29,9” N 105049’07,6” E
A8 10000’25,4” N 105049’01,8” E 10000’21,7” N 105049’08,2” E

- Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 2,0m.


Những thông báo khác

Thông số kỹ thuật luồng hàng hải Vũng Rô

Độ sâu sau nạo vét duy tu các đoạn cạn Vịnh Gành Rái, Mũi L’est, Propontis, P71 – ĐT83, phao “58”, vũng quay tàu VQ2 luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2017

Về việc thay đổi đặc tính đèn biển Dương Đông

Về việc Thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu chuyên dùng “TV”, khống chế xác tàu Trường Hải Star bị chìm trên luồng Vũng Tàu – Thị Vải

Về việc sà lan TV 1954 bị chìm trên luồng hàng hải Soài Rạp