Thứ bảy, 25/09/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số độ sâu vùng nước trước cảng tổng kho xăng dầu Mê Kông

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số độ sâu vùng nước trước cảng tổng kho xăng dầu Mê Kông

TVH – 11 – 2018

Vùng biển: Thành phố Cần Thơ

Tên luồng: Luồng hàng hải Định An – Cần Thơ

Căn cứ Đơn đề nghị số 65/ĐN-XNTK ngày 09/02/2018 của Xí nghiệp tổng kho xăng dầu miền Đông về việc đề nghị thông báo hàng hải độ sâu vùng nước trước cảng tổng kho xăng dầu Mê Kông; Báo cáo kết quả khảo sát địa hình 204/BC-XNKSHHMN, ngày 09/02/2018 kèm theo bình đồ độ sâu tỷ lệ 1/1000, ký hiệu XDMK_1802 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 02/2018,

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát vùng nước trước cảng tổng kho xăng dầu Mê Kông, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A1 10000’24,3” N 105049’00,1” E 10000’20,6” N 105049’06,6” E
A2 10000’26,3” N 105048’55,9” E 10000’22,7” N 105049’02,3” E
A3 10000’31,0” N 105048’52,4” E 10000’27,3” N 105048’58,8” E
A4 10000’34,5” N 105048’53,0” E 10000’30,9” N 105048’59,5” E
A5 10000’36,5” N 105048’55,9” E 10000’32,8” N 105049’02,4” E
A6 10000’35,8” N 105048’59,5” E 10000’32,2” N 105049’05,9” E
A7 10000’33,5” N 105049’01,1” E 10000’29,9” N 105049’07,6” E
A8 10000’25,4” N 105049’01,8” E 10000’21,7” N 105049’08,2” E

- Độ sâu nhỏ nhất bằng mét tính từ mực nước số “0” Hải đồ đạt 2,0m.


Những thông báo khác

Về việc thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Quy Nhơn năm 2015

Thiết lập mới báo hiệu hàng hải AIS “thực” cho các phao báo hiệu hàng hải trên tuyến luồng hàng hải Soài Rạp

Độ sâu khu vực thi công nổ mìn phá đá trên luồng Quy Nhơn

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

Thiết lập mới phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “R3” thuộc công trình Xây dựng đường ống nước xả nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 1