Thứ ba, 07/04/2020

Thông báo hàng hải

Về thông số độ sâu vùng nước trước cầu cảng Quốc tế Sài Gòn Việt Nam (SITV)

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số độ sâu vùng nước trước cầu cảng Quốc tế Sài Gòn Việt Nam (SITV)

VTU – 42 – 2017.

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng: Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải.

Căn cứ đơn đề nghị số 001/2017/CV ngày 26/10/2017 của Công ty TNHH cảng Quốc tế Sài Gòn Việt Nam về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu vùng nước trước cầu cảng Quốc tế Sài Gòn Việt Nam (SITV) kèm theo báo cáo khảo sát địa hình số 1082/BC-XNKSHHMN ngày 25/10/2017, bình đồ độ sâu ký hiệu SITV_1710 tỷ lệ 1/1000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam thực hiện hoàn thành tháng 10 năm 2017,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát vùng nước trước cầu cảng Quốc tế Sài Gòn Việt Nam (SITV) được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:
Tên điểm Hệ VN2000 Hệ WGS-84
Kinh độ (λ) Vĩ độ (φ) Kinh độ (λ) Vĩ độ (φ)
NA1 107001’06,9”E 10036’13,3”N 107001’13,3”E 10036’09,6”N
NA2 107001’11,7”E 10036’11,5”N 107001’18,2”E 10036’07,8”N
NA6 107001’22,3”E 10035’48,4”N 107001’28,8”E 10035’44,8”N
NA5 107001’20,5”E 10035’43,6”N 107001’26,9”E 10035’39,9”N

Độ sâu bằng mét tính đến mực nước số “0 Hải đồ” đạt từ 10,0m trở lên.


Những thông báo khác

Về độ sâu khu nước trước cảng Tổng hợp Khu công nghiệp Ông Kèo

Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Đà Rằng – tỉnh Phú Yên

Độ sâu khu nước trước cảng Kho cảng khí hóa lỏng Cần Thơ

Thông số kỹ thuật khu chuyển tải tạm thời tại khu vực cảng An Thới, huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang

Về chướng ngại hàng hải tại vùng biển Đông Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa (phía Đông Bắc mũi Lỗ Gió khoảng 1,2 Hải lý)