Thứ ba, 28/06/2022

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật của khu đón trả hoa tiêu tại Phú Qúy

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 136/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 15 tháng 6 năm 2022

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật của khu đón trả hoa tiêu tại Phú Qúy

BTN – 12 – 2022

Vùng biển: Tỉnh Bình Thuận

Tên luồng: Luồng hàng hải Phú Quý

Căn cứ bình đồ độ sâu ký hiệu ĐTHTPQ_2206, tỷ lệ 1/5000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 6/2022, các số liệu liên quan và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về thông số kỹ thuật của khu đón trả hoa tiêu tại Phú Quý như sau:

       Trong phạm vi khảo sát khu đón trả hoa tiêu tại Phú Quý được giới hạn bởi đường tròn có đường kính 1852 m với tâm tại vị trí có tọa độ sau:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ
VT0 10°30’00,0”N 108°55’30,0”E 10°29’56,3”N 108°55’36,4”E

- Tồn tại các điểm độ sâu 9,4 m; 9,6 m tại vị trí có tọa độ sau:

Độ sâu

(m)

Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ
9,4 10°30’26,5”N 108°55’44,2”E 10°30’22,8”N 108°55’50,6”E
9,6 10°30’26,2”N 108°55’44,2”E 10°30’22,5”N 108°55’50,6”E

    – Ngoài các điểm độ sâu nêu trên, độ sâu khu đón trả hoa tiêu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 Hải đồ” đạt 10,5 m.

HƯỚNG DẪN HÀNG HẢI

Tàu thuyền hành hải trong khu đón trả hoa tiêu tại Phú Quý, căn cứ thông báo hàng hải, bình đồ độ sâu để có biện pháp hàng hải an toàn. Và tuyệt đối tuân thủ sự điều động của Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận./.

 Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận;

– Cty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I;

– Cty TNHH MTV TT Điện tử Hàng hải VN;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, KT, HTQT &QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHBằng.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Đinh Thái Công


Những thông báo khác

Về việc thông số kỹ thuật đèn biển Hòn Lớn – tỉnh Khánh Hòa

Chấm dứt hoạt động: Phao báo hiệu chuyên dùng “V1”, “V2”, “H1”, “H2”, “H3”, “N1”, “N2 phục vụ thi công Nạo vét luồng Soài Rạp (Giai đoạn 2).

Thông số độ sâu luồng hàng hải Quy Nhơn

Về thông số kỹ thuật độ sâu của luồng vào cảng Bến Đầm – Côn Đảo

Độ sâu vùng nước trước cầu cảng PV GAS Vũng Tàu trên sông Thị Vải