Thứ ba, 04/10/2022

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật của khu neo đậu chuyển tải tại cửa biển Hàm Luông – Bến Tre

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật của khu neo đậu chuyển tải tại cửa biển

Hàm Luông – Bến Tre

MTH – 01 – 2015

Vùng biển: tỉnh Bến Tre

Căn cứ văn bản số 12/2015/CV ngày 22/10/2015 về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải thông số kỹ thuật khu neo đậu chuyển tải tại cửa biển Hàm Luông – Bến Tre; Bình đồ độ sâu ký hiệu HL_1510 tỷ lệ 1/2000 và bình đồ rà quét chướng ngại vật ký RA_1510 tỷ lệ 1/2000 của Xí nghiệp khảo sát hàng hải miền Nam thực hiện tháng 10 năm 2015,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu neo đậu chuyển tải tại cửa biển Hàm Luông – Bến Tre được giới hạn bởi đường tròn có bán kính và tọa độ như sau:
Tâm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
“O” 09040’02.0”N 106059’55.0”E 09039’58.3”N 107000’01.4”E
Bán kính khu neo đậu: R = 300m.

– Độ sâu tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 23,3m trở lên.

  1. Trong phạm vi khảo sát rà quét chướng vật khu neo đậu chuyển tải tại cửa biển Hàm Luông – Bến Tre được giới hạn bởi đường tròn có bán kính và tọa độ như trên, không phát hiện chướng ngại vật./.

Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cảng Saint-Gobain Việt Nam

Kéo giàn khoan PV DRILLING I từ lô dầu khí 15-1/05 về neo đậu tại Vũng Tàu

Về việc thi công duy tu, nạo vét luồng hàng hải Soài Rạp

Về việc chấm dứt hoạt động phao S trên luồng Đồng Nai

Thiết lập mới hệ thống phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng phục vụ thi công công trình Nạo vét luồng chung, luồng riêng, bến, vũng quay tàu Cảng biển Trung tâm Điện lực Duyên Hải