Thứ bảy, 28/01/2023

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật của khu nước Bến cảng Tổng kho xăng dầu 102 mở rộng

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 273/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 01 tháng 12 năm 2022

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật của khu nước Bến cảng Tổng kho xăng dầu 102 mở rộng

HCM – 60 – 2022

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh

Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Căn cứ Đơn đề nghị số 771 nhận ngày 29/11/2022 của Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ – CTCP về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải thông số kỹ thuật của khu nước Bến cảng Tổng kho xăng dầu 102 mở rộng.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về thông số kỹ thuật của Bến cảng Tổng kho xăng dầu 102 mở rộng như sau:

Trong phạm vi khảo sát khu nước Bến cảng Tổng kho xăng dầu 102 mở rộng, được giới hạn bởi các điểm

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ
A1 10041’04,7” N 106045’27,0”E 10041’01,0” N 106045’33,5” E
A2 10041’01,9” N 106045’29,9”E 10040’58,3” N 106045’36,3” E
A3 10041’02,3” N 106045’31,1”E 10040’58,7” N 106045’37,6” E
A4 10041’06,0” N 106045’27,4”E 10041’02,3” N 106045’33,8” E

Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 5,8 m.

Số liệu căn cứ bình đồ độ sâu ký hiệu XDTL_2211, tỷ lệ 1/500 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 11 năm 2022.

Để biết thêm thông tin chi tiết đề nghị liên hệ trực tiếp Tổng công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ – CTCP (1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh;

– Cty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I;

– Cty TNHH MTV Hoa Tiêu Tân Cảng;

– Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải Việt Nam;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KT-KH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHNăng.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 Đinh Thái Công


Những thông báo khác

Về việc tàu XUÂN ĐÀO 45 bị mắc cạn trên vùng biển Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật độ sâu đoạn luồng kênh Quan Chánh Bố từ Km 11+000 đến Km 15+361.6 thuộc gói thầu số 11 và đoạn luồng biển từ Km 0+678 đến Km 2+465 thuộc gói thầu 10B – Dự án ĐTXD công trình luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

Về thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cảng Nha Trang

Về việc thi công dự án cáp ngầm 110KV Hà Tiên – Phú Quốc – Kiên Giang

Về việc tàu Wu Zhou 8 bị mất khả năng điều động trên vùng biển tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu