Chủ nhật, 16/06/2024

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật của khu nước bến phao BP4 (FC-02) của Công ty CP Falcon Logistics

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 104/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 19 tháng 5 năm 2023

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật của khu nước bến phao BP4 (FC-02) của Công ty CP Falcon Logistics

HCM – 15 – 2023.

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: luồng hàng hải Đồng Nai.

Căn cứ Đơn đề nghị số 165/DDN-FAC ngày 16/5/2023 của Công ty CP Falcon Logistics về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu khu nước bến phao BP4 (FC-02) của Công ty CP Falcon Logistics.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về thông số kỹ thuật của khu nước bến phao BP4 (FC-02) của Công ty CP Falcon Logistics như sau:

Trong phạm vi khảo sát khu nước bến phao BP4 (FC-02) của Công ty CP Falcon Logistics, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ
A1 10044’56,5” N 106046’52,6” E 10044’52,9” N 106046’59,0” E
A2 10045’01,1” N 106046’59,0” E 10044’57,5” N 106047’05,4” E
A3 10045’02,7” N 106046’57,8” E 10044’59,0” N 106047’04,3” E
A4 10044’58,1” N 106046’51,4” E 10044’54,5” N 106046’57,9” E

Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 8,43 m.

Số liệu căn cứ bình đồ độ sâu ký hiệu FAC-01 tỷ lệ 1/500 do Công ty TNHH Hưng Phát Á Châu đo đạc hoàn thành tháng 5 năm 2023.

Để biết thêm thông tin chi tiết đề nghị liên hệ trực tiếp với Công ty CP Falcon Logistics (1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Tp. Hồ Chí Minh;

– Cty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I;

– Cty TNHH MTV Hoa tiên Tân Cảng;

– Cty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KT-KH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHNhiên.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Đinh Thái Công


Những thông báo khác

Về việc tàu TAY SON 02 ra khỏi vị trí bị mắc cạn tại khu vực hạ lưu phao số “5” luồng hàng hải Soài Rạp

Về hoạt động thi công chiến dịch khoan thăm dò năm 2024 tại Lô 124, thềm lục địa Việt Nam

Về việc chấm dứt hoạt động phao báo hiệu hàng hải “X1″, “X2″ tại đoạn KP48+000 đến KP54+000 luồng Soài Rạp.

Thiết lập mới hệ thống phao báo hiệu hàng hải chuyên dùng “N1” thuộc công trình Xây dựng nhà máy Number One Hậu Giang

Về khu vực thi công công trình: Xếp giàn khoan DEEP DRILLER 3 lên tàu HUA SHENG LONG tại khu neo B11 – Vũng Tàu