Thứ tư, 19/01/2022

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật của khu nước bến phao neo Sowatco – ĐT1, Sowatco – ĐT2, Sowatco – ĐT3, Sowatco – TL09

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 14 tháng 01 năm 2022

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật của khu nước bến phao neo Sowatco – ĐT1, Sowatco – ĐT2, Sowatco – ĐT3, Sowatco – TL09

HCM – 02 – 2022

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Đồng Nai, luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

Căn cứ Đơn đề nghị số 02/ĐSMN ngày 11/01/2022 của Tổng công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu khu nước 04 bến phao neo và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về thông số kỹ thuật của khu nước bến phao neo Sowatco – ĐT1, Sowatco – ĐT2, Sowatco – ĐT3, Sowatco – TL09 như sau:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước bến phao neo Sowatco – ĐT1, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A1 10044’57,2” N 106046’16,3” E 10044’53,6” N 106046’22,8” E
B1 10044’58,8” N 106046’15,1” E 10044’55,1” N 106046’21,6” E
C1 10045’03,5” N 106046’21,2” E 10044’59,8” N 106046’27,6” E
D1 10045’02,0” N 106046’22,4” E 10044’58,3” N 106046’28,8” E

- Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 9,9 m.

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước bến phao neo Sowatco – ĐT2, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A2 10044’51,3” N 106046’08,2” E 10044’47,6” N 106046’14,7” E
B2 10044’52,9” N 106046’07,0” E 10044’49,2” N 106046’13,5” E
C2 10044’57,3” N 106046’12,9” E 10044’53,6” N 106046’19,4” E
D2 10044’55,7” N 106046’14,1” E 10044’52,0” N 106046’20,6” E

- Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 9,6 m.

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước bến phao neo Sowatco – ĐT3, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A3 10044’45,9” N 106046’00,6” E 10044’42,3” N 106046’07,0” E
B3 10044’47,1” N 106045’59,7” E 10044’43,4” N 106046’06,1” E
C3 10044’50,9” N 106046’04,8” E 10044’47,2” N 106046’11,3” E
D3 10044’49,7” N 106046’05,7” E 10044’46,1” N 106046’12,1” E

- Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 7,7 m.

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước bến phao neo Sowatco – TL09, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A4 10030’21,4” N 106056’41,8” E 10030’17,7” N 106056’48,3” E
B4 10030’21,5” N 106056’44,0” E 10030’17,8” N 106056’50,4” E
C4 10030’13,1” N 106056’44,6” E 10030’09,4” N 106056’51,0” E
D4 10030’12,9” N 106056’42,4” E 10030’09,2” N 106056’48,9” E

- Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 11,6 m.

Số liệu độ sâu căn cứ bình đồ ký hiệu BVĐT1, BVĐT2, BVĐT3, BVTL9 tỷ lệ 1/500 do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Công trình Giao thông Đường thủy Quang Minh đo đạc hoàn thành tháng 01 năm 2022.

Để biết thêm thông tin chi tiết đề nghị liên hệ trực tiếp với Tổng công ty cổ phần Đường Sông Miền Nam (1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải thành phố Hồ Chí Minh;

– Cty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I;

– Cty TNHH MTV Hoa tiên Tân Cảng;

– Cty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHNăng.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Đinh Thái Công


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

Về thông số kỹ thuật của khu nước trước cảng xăng dầu Mũi Chụt

Thông số kỹ thuật độ sâu khu đón trả Hoa tiêu tại Ba Ngòi

Về việc sà lan bị chìm trên luồng hàng hải Đồng Tranh – Gò Gia

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng số 3 cho tàu trọng tải lớn đến 50.000 DWT – cảng Long An