Thứ tư, 10/08/2022

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật của khu nước bến phao neo VOSCO-SSV01 và VOSCO-SSV02 của Công ty cổ phần S.S.V

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 142/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 27 tháng 6 năm 2022

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật của khu nước bến phao neo VOSCO-SSV01 và VOSCO-SSV02 của Công ty cổ phần S.S.V

HCM – 32 – 2022

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

Căn cứ Đơn đề nghị số 20/ĐĐN-S.S.V nhận ngày 27/6/2022 của Công ty cổ phần S.S.V về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải thông số kỹ thuật của khu nước bến phao neo VOSCO-SSV01, VOSCO-SSV02 và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về thông số kỹ thuật của khu nước bến phao neo VOSCO-SSV01 và VOSCO-SSV02 của Công ty cổ phần S.S.V, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” như sau:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước bến phao neo VOSCO-SSV01, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ
A1 10043’21,1” N 106045’23,5” E 10043’17,5” N 106045’29,9” E
A2 10043’20,1” N 106045’25,2” E 10043’16,4” N 106045’31,6” E
A3 10043’13,9” N 106045’21,3” E 10043’10,2” N 106045’27,8” E
A4 10043’14,9” N 106045’19,6” E 10043’11,2” N 106045’26,1” E

Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 7,02 m.

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước bến phao neo VOSCO-SSV02, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ
B1 10043’12,4” N 106045’18,1” E 10043’08,7” N 106045’24,5” E
B2 10043’11,4” N 106045’19,8” E 10043’07,7” N 106045’26,2” E
B3 10043’05,1” N 106045’15,9” E 10043’01,4” N 106045’22,4” E
B4 10043’06,1” N 106045’14,2” E 10043’02,5” N 106045’20,7” E

- Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” như sau:

+ Xuất hiện điểm độ sâu 7,58 m tại vị trí có tọa độ:

Độ sâu (m) Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ
7,58 10043’11,36” N 106045’19,7” E 10043’07,7” N 106045’26,2” E

+ Ngoài điểm độ sâu nêu trên, độ sâu khu nước này đạt 7,80 m.

Số liệu độ sâu căn cứ bình đồ ký hiệu VOSCO-SSV01, VOSCO-SSV02 tỷ lệ 1/500 do Liên danh Phúc Anh – Á Châu đo đạc hoàn thành tháng 6 năm 2022.

Để biết thêm thông tin chi tiết đề nghị liên hệ trực tiếp với Công ty cổ phần S.S.V (1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh;

– Cty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I;

– Cty TNHH MTV Hoa Tiêu Tân Cảng;

– Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải Việt Nam;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn,

– Phòng: KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu: VT-VP, P.ATHHNhiên.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Đinh Thái Công


Những thông báo khác

Về khu vực chuyên dùng: Diễn tập ứng cứu tràn dầu trên vùng biển Vũng Tàu

Về khu vực thi công công trình kéo giàn khoan PVD VI từ giếng khoan 09.2/09-KTN-4X, lô 09.2/09 đến giếng khoan 15.1/05-LDV-4X, lô 15.1/05 để khoan thăm dò và thẩm lượng dầu khí

Về việc thiết lập mới báo hiệu hàng hải AIS trên phao báo hiệu hàng hải “GR” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Sông Dinh

Thông số kỹ thuật độ sâu khu đón trả Hoa tiêu tại Nha Trang