Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật của khu nước đoạn luồng chung ra vào Bến cảng Trung tâm Điện lực Duyên Hải (đoạn ranh giới P8A, T11A, T10, P7A)

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  239/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày  11  tháng  10  năm 2021

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật của khu nước đoạn luồng chung ra vào Bến cảng Trung tâm Điện lực Duyên Hải (đoạn ranh giới P8A, T11A, T10, P7A)

TVH – 24 – 2021

Vùng biển: Tỉnh Trà Vinh.

Tên luồng:  Cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu.

Căn cứ Đơn đề nghị số 5613/NĐDH-SCCN ngày 6/10/2021 của Công ty Nhiệt điện Duyên Hải về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải thông số kỹ thuật khu nước đoạn luồng chung ra vào Bến cảng Trung tâm Điện lực Duyên Hải (đoạn ranh giới P8A, T11A, T10, P7A) và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về thông số kỹ thuật của khu nước đoạn luồng chung ra vào Bến cảng Trung tâm Điện lực Duyên Hải (đoạn ranh giới P8A, T11A, T10, P7A) như sau:

Trong phạm vi khảo sát khu nước đoạn luồng chung ra vào Bến cảng Trung tâm Điện lực Duyên Hải (đoạn ranh giới P8A, T11A, T10, P7A), được giới hạn bởi các điểm biên luồng có tọa độ:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
P8A 09˚32’22,9” N 106˚33’10,9” E 09˚32’19,3” N 106˚33’17,4” E
T11A 09˚32’26,6” N 106˚33’14,2” E 09˚32’22,9” N 106˚33’20,6” E
T10 09°33’28,3” N 106°31’48,6” E 09°33’24,6” N 106°32’10,9” E
P7A 09°33’24,6” N 106°32’01,2” E 09°33’20,9” N 106°32’07,7” E

- Độ sâu được xác định bằng máy đo sâu hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 6,5 m trở lên.

Số liệu căn cứ bình đồ độ sâu ký hiệu DHG1-LCTD-03, DHG1-LCTD-04 tỉ lệ 1/2000 do Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Phú Hà đo đạc hoàn thành tháng 10 năm 2021.

Để biết thêm thông tin chi tiết đề nghị liên hệ trực tiếp với Công ty Nhiệt điện Duyên Hải (1)./.

Nơi nhận:                                          

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ;

– Cty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải KV V;

– Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải;

– Lãnh đạo Tổng Cty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KT-KH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu: VT-VP, P.ATHHNăng.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Đinh Thái Công


Những thông báo khác

Thiết lập mới các phao báo hiệu hàng hải số “37A”, “39A”, “44A” thuộc tuyến luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

Thông số kỹ thuật khu nước trước cảng Quy Nhơn

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Thông số kỹ thuật luồng hàng hải Vũng Rô

Về việc thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải sông Dinh năm 2015