Thứ ba, 29/11/2022

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật của khu nước đoạn luồng chung và đoạn luồng riêng ra vào Bến cảng Trung tâm Điện lực Duyên Hải

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 265/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày  21 tháng  11  năm 2022

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật của khu nước đoạn luồng chung và đoạn luồng riêng ra vào Bến cảng Trung tâm Điện lực Duyên Hải

TVH – 30 – 2022

Vùng biển: Tỉnh Trà Vinh.

Tên luồng:  Cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu.

Căn cứ Đơn đề nghị số 1101/ANĐ3-KT ngày 19/11/2022 của Ban quản lý dự án Nhiệt điện 3 về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải thông số kỹ thuật của khu nước đoạn luồng chung và đoạn luồng riêng ra vào Bến cảng Trung tâm Điện lực Duyên Hải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về thông số kỹ thuật của khu nước đoạn luồng chung và đoạn luồng riêng ra vào Bến cảng Trung tâm Điện lực Duyên Hải như sau:

  1. Trong phạm vi khảo sát đoạn luồng riêng ra vào Bến cảng Trung tâm Điện lực Duyên Hải có chiều dài 1,61 km, bề rộng luồng nhỏ nhất 150 m, được giới hạn bởi các điểm biên luồng có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ
P3 09°34’25,0” N 106°32’08,2” E 09°34’21,4” N 106°32’14,6” E
P4 09°34’10,3” N 106°31’55,0” E 09°34’06,6” N 106°32’01,5” E
P5 09°33’58,2” N 106°31’47,3” E 09°33’54,6” N 106°31’53,7” E
P6 09°33’42,7” N 106°31’48,2” E 09°33’39,0” N 106°31’54,7” E
T5 09°34’21,8” N 106°32’11,9” E 09°34’18,1” N 106°32’18,3” E
T6 09°34’10,7” N 106°32’02,0” E 09°34’07,0” N 106°32’08,4” E
T7 09°34’06,4” N 106°31’59,5” E 09°34’02,7” N 106°32’05,9” E
T8 09°33’54,1” N 106°31’55,8” E 09°33’50,4” N 106°32’02,2” E
T9 09°33’43,2” N 106°31’56,4” E 09°33’39,5” N 106°32’02,8” E
T10 09°33’28,3” N 106°32’04,5” E 09°33’24,6” N 106°32’10,9” E

- Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 5,5 m.

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước đoạn luồng chung có chiều dài 6,0 km, bề rộng luồng 150 m, được giới hạn bởi các điểm biên luồng có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ
P6 09°33’42,7” N 106°31’48,2” E 09°33’39,0” N 106°31’54,7” E
P7 09°33’35,8” N 106°31’48,6” E 09°33’32,1” N 106°31’55,1” E
P8 09˚31’27,5″ N 106˚34’13,6″ E  09˚31’23,8″ N 106˚34’20,0″ E
T11 09˚31’31,1″ N 106˚34’16,9″ E  09˚31’27,5″ N 106˚34’23,3″ E

- Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 6,5 m.

Số liệu căn cứ bình đồ độ sâu ký hiệu LCTĐ112022-01/04, LCNĐ&TĐ112022-02/04, LCNĐ112022-03/04, LCNĐ112022-04/04, LR112022-01/01, tỉ lệ 1/2000 do Công ty Cổ phần H.S.C đo đạc hoàn thành tháng 11 năm 2022.

Để biết thêm thông tin chi tiết đề nghị liên hệ trực tiếp với Ban quản lý dự án Nhiệt điện 3 (1)./.

Nơi nhận:                                          

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ;

– Cty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải Khu vực V;

– Cty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam;

– Lãnh đạo Tổng Cty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KT-KH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu: VT-VP, P.ATHHNăng.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Đinh Thái Công


Những thông báo khác

Độ sâu luồng Định An – Cần Thơ đoạn cạn ngoài cửa

Về khu vực thi công công trình: Nạo vét hố dìm và đào hố đặt rùa Ụ nổi 8500T Nhà máy đóng tàu Ba Son mới

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “55” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Về việc tàu Niccolo Machiavelli hoạt động nạo vét luồng vào bến, khu nước trước bến, vũng quay tàu bến Hydrocarbon 1 và 2 thuộc Gói thầu F của dự án Tổ hợp hóa dầu miền Nam Việt Nam

Về khu vực chuyên dùng: Hoạt động khảo sát địa chấn 3D, Lô 15-1/05 ngoài khơi vùng biển Việt Nam