Thứ bảy, 28/01/2023

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật của khu nước neo đậu tàu trước Cầu cảng số 2 và Cầu cảng số 3 thuộc Bến cảng container Cái Mép Thượng (TCIT) trên sông Thị Vải

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 15/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 13 tháng 01 năm 2023

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật của khu nước neo đậu tàu trước Cầu cảng số 2 và Cầu cảng số 3 thuộc Bến cảng container Cái Mép Thượng (TCIT) trên sông Thị Vải

VTU – 04 – 2023

Vùng biển: Tỉnh Bà Rịa – Vùng Tàu

Tên luồng: Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Căn cứ Đơn đề nghị số 73/ĐĐN-TCg ngày 11/01/2023 của Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải của khu nước neo đậu tàu trước Cầu cảng số 2 Cầu cảng số 3 thuộc Bến cảng container Cái Mép Thượng (TCIT) trên sông Thị Vải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về thông số kỹ thuật của khu nước neo đậu tàu trước Cầu cảng số 2 và Cầu cảng số 3 thuộc Bến cảng container Cái Mép Thượng (TCIT) trên sông Thị Vải như sau:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước Cầu cảng số 2 và Cầu cảng số 3, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ
KN1 10o32’06,7″N 107o01’34,9″E 10o32’03,0″N 107o01’41,3″E
KN2 10o32’25,8″N 107o01’37,3″E 10o32’22,1″N 107o01’43,7″E
KN3 10o32’26,1″N 107o01’34,7″E 10o32’22,4″N 107o01’41,1″E
KN4 10o32’10,5″N 107o01’32,8″E 10o32’06,8″N 107o01’39,2″E
KN5 10o32’04,2″N 107o01’29,0″E 10o32’00,5″N 107o01’35,4″E

- Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 16,30 m.

  1. Trong phạm vi khảo sát rà quét chướng ngại vật được giới hạn bởi các điểm có tọa độ nêu trên không phát hiện chướng ngại vật.

Số liệu căn cứ bình đồ độ sâu ký hiệu MB-01 tỷ lệ 1/1000 và bình đồ rà quét chướng ngại vật ký hiệu MB – 02 tỷ lệ 1/1.000 do Công ty TNHH Kỹ thuật xây dựng Thiên Bảo đo đạc hoàn thành tháng 01 năm 2023.

Để biết thêm thông tin chi tiết đề nghị liên hệ trực tiếp với Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn(1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu;

– Xí nghiệp Hoa tiêu Vũng Tàu;

– Cty TNHH MTV Hoa tiêu Tân Cảng;

– Cty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực IX;

– Cty TNHH MTV TT Điện tử Hàng hải Việt Nam;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu: VT-VP, P.ATHHBính.

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

Đinh Thái Công


Những thông báo khác

Độ sâu đoạn cạn luồng hàng hải Năm Căn

Thiết lập mới các phao báo hiệu hàng hải số “0”, “1”, “2”, “5”, “7” thuộc tuyến luồng hàng hải Côn Sơn – Côn Đảo

Về việc đóng/mở van ngầm CV001 trên đường ống dẫn khí 16A Bạch Hổ-Dinh Cố, khu vực giàn CCP Bạch Hổ

Về việc thi công nạo vét duy tu luồng Vũng Tàu – Thị Vải năm 2013

Về việc tạm ngừng hoạt động của báo hiệu hàng hải AIS “thực” trên phao báo hiệu hàng hải số “0”, “GR” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải