Thứ bảy, 28/01/2023

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật của khu nước trước bến 30.000 DWT – Bến cảng Xi măng Công Thanh của Công ty CP Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

 AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 282/TBHH-TCBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 26 tháng 11 năm 2021

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật của khu nước trước bến 30.000 DWT – Bến cảng Xi măng Công Thanh của Công ty CP Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai

ĐNA – 14 – 2021

Vùng biển: Tỉnh Đồng Nai.

Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

Căn cứ Đơn đề nghị số 2511/2021/DONAC ngày 25/11/2021 của Công ty cổ phần Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải thông số kỹ thuật của khu nước trước bến 30.000 DWT – Bến cảng Xi măng Công Thanh; kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu XMCT_2111, tỷ lệ 1/1000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 11 năm 2021 và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về thông số kỹ thuật của khu nước trước bến 30.000 DWT – Bến cảng Xi măng Công Thanh như sau:

Trong phạm vi khảo sát khu nước trước bến 30.000 DWT, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A1 10039’06,3” N 106048’39,5” E 10039’02,6” N 106048’45,9” E
A2 10039’07,8” N 106048’36,2” E 10039’04,1” N 106048’42,7” E
A3 10038’56,1” N 106048’40,1” E 10038’52,4” N 106048’46,6” E
A4 10038’59,5” N 106048’41,8” E 10038’55,8” N 106048’48,2” E

- Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 12,0 m trở lên.

Để biết thêm thông tin chi tiết đề nghị liên hệ trực tiếp với Công ty cổ phần Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai (1)./.

Nơi nhận:

–   Cục Hàng hải Việt Nam;

–   Cảng vụ Hàng hải Đồng Nai;

–   Công ty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải KV I;

–   Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Tân Cảng;

–   Công ty Thông tin điện tử Hàng hải Việt Nam;

–   Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

–   Website www.vms-south.vn;

–   Phòng KTKH, KT, HTQT&QLHT;

–   Lưu VT-VP; P.ATHHNăng.

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Đinh Thái Công


Những thông báo khác

Về khu vực thi công công trình khảo sát địa chấn 3D Lô 16-1/15 ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Soài Rạp

Về thông số kỹ thuật độ sâu của đoạn cạn luồng hàng hải Năm Căn – Bồ Đề, đoạn từ phao báo hiệu hàng hải số “0” đến phao báo hiệu hàng hải số “12”+1500m

Về khu vực thi công Công trình lắp đặt biển chân đế BK Thiên Ưng

Về thông số kỹ thuật độ sâu của vùng nước trước bến cảng nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4, tỉnh Bình Thuận