Chủ nhật, 21/07/2024

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật của khu nước trước Bến cảng Bê tông 620 Châu Thới

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  66/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 23 tháng 3 năm 2022

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật của khu nước trước Bến cảng Bê tông 620 Châu Thới

VLO – 01 – 2022

Vùng biển: Tỉnh Vĩnh Long.

Tên luồng: Luồng hàng hải Định An – Sông Hậu.

Căn cứ Đơn đề nghị số 01/2022-ĐĐN 620 ngày 18/3/2022 của Công ty Cổ phần Bê tông 620 Châu Thới về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải thông số kỹ thật của khu nước trước Bến cảng Bê tông 620 Châu Thới; kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu BTCT_2203 và bình đồ rà quét ký hiệu RA_BTCT_2203 tỷ lệ 1/1.000 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 3 năm 2022  và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về thông số kỹ thuật của khu nước trước Bến cảng Bê tông 620 Châu Thới như sau:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước Bến cảng Bê tông 620 Châu Thới được giới hạn bởi các điểm:
Tên điểm Hệ VN2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ
A1 10°01’38,6″N 105°49’05,9″E 10°01’34,9″N 105°49’12,3″E
A2 10°01’43,9″N 105°49’04,1″E 10°01’40,3″N 105°49’10,5″E
A3 10°01’44,6″N 105°49’02,2″E 10°01’40,9″N 105°49’08,6″E
A4 10°01’36,7″N 105°49’04,9″E 10°01’33,1″N 105°49’11,3″E

Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 3,0 m.

  1. Trong phạm vi khảo sát, rà quét chướng ngại vật được giới hạn bởi các điểm có tọa độ nêu trên, không phát hiện chướng ngại vật.

Để biết thêm thông tin chi tiết đề nghị liên hệ trực tiếp với Công ty Cổ phần Bê tông 620 Châu Thới(1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ;

– Công ty TNHH MTV Hoa tiêu Hàng hải khu vực V;

– Công ty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải VN;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KT-KH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P. ATHHĐạt.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

 

 Đinh Thái Công


Những thông báo khác

Về việc chấm dứt hoạt động của phao báo hiệu hàng hải số “57” trên tuyến luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Về việc Thiết lập mới báo hiệu nổi: Phao báo hiệu chuyên dùng “T1”, “T2” phục vụ thi công Cảng Baria Serece – luồng Vũng Tàu – Thị Vải

Về thông số kỹ thuật của luồng vào cảng, vũng quay tàu và khu nước trước cảng nhà máy đóng bao, trạm phân phối xi măng Xuân Thành và cảng chuyên dùng

Độ sâu vùng nước trước cảng container trung tâm Sài Gòn (SPCT)

Thông số kỹ thuật khu nước trước cầu cảng Tân Cảng Hiệp Phước