Chủ nhật, 16/06/2024

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật của khu nước trước Bến cảng Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam sông Hậu Chi nhánh Cần Thơ

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 136/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 11 tháng 6 năm 2024

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật của khu nước trước Bến cảng Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam sông Hậu Chi nhánh Cần Thơ

CTH – 01 – 2024

Vùng biển: Thành phố Cần Thơ

Căn cứ Đơn đề nghị số 01.0706/CV-NSH-2024 ngày 07/6/2024 của Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam sông Hậu về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải khu nước trước Bến cảng Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam sông Hậu Chi nhánh Cần Thơ.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về thông số kỹ thuật của khu nước trước Bến cảng Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam sông Hậu Chi nhánh Cần Thơ, độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” như sau:

Trong phạm vi khảo sát khu nước trước Bến cảng Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam sông Hậu Chi nhánh Cần Thơ, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ
A 10°07’05,5” N 105°41’54,2” E 10°07’01,9” N 105°42’00,6” E
B 10°07’07,1” N 105°41’54,3” E 10°07’03,5” N 105°42’00,7” E
C 10°07’03,1” N 105°42’00,4” E 10°06’59,5” N 105°42’06,8” E
D 10°07’02,4” N 105°41’58,7” E 10°06’58,8” N 105°42’05,1” E

- Độ sâu đạt 7,6 m

Để biết thêm thông tin chi tiết đề nghị liên hệ trực tiếp với Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam sông Hậu (1).

Ghi chú: Số liệu độ sâu căn cứ bình đồ ký hiệu BĐKS-NSH-2024 tỷ lệ 1/500 được cung cấp bởi Công ty cổ phần Thương mại Đầu tư Dầu khí Nam sông Hậu kèm theo đơn đề nghị số 01.0706/CV-NSH-2024 ngày 07/6/2024./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

- Cảng vụ Hàng hải Cần Thơ;

– Cty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải miền Nam;

– Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải Việt Nam;

– Lãnh đạo Tổng Cty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, KT;

– Lưu: VT-VP, P.ATHH­­­­Năng.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Phạm Tuấn Anh


Những thông báo khác

Thiết lập mới các phao báo hiệu hàng hải “X2”, “X5” báo hiệu vị trí tàu Sơn Long 08, Jupiter bị chìm trên vùng biển Quy Nhơn

Về việc tạm ngưng hoạt động đăng tiêu số “12” luồng hàng hải Sông Dừa

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cầu cảng số 01 và cầu cảng số 02 Bến cảng Phan Thiết của Liên danh Công ty TNHH Thép Trung Nguyên và Công ty cổ phần Khai thác Khoáng sản và Sản xuất Vật liệu Xây dựng Trung Nguyên.

Về thông số độ sâu của luồng hàng hải sông Dừa

Về việc hoàn thành di dời sà lan ĐN 0941 bị chìm tại khu vực phao báo hiệu hàng hải số “33” trên luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải