Thứ ba, 28/06/2022

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật của khu nước trước Bến cảng Phan Thiết – Bình Thuận

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 133/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày  14 tháng 6 năm 2022

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật của khu nước trước Bến cảng Phan Thiết – Bình Thuận

 BTN – 12 – 2022

Vùng biển: Tỉnh Bình Thuận.

Căn cứ đơn đề nghị số 39/LD.TN ngày 13/6/2022 của Liên doanh Công ty TNHH Thép Trung Nguyên và Công ty CP Khai thác khoáng sản và sản xuất vật liệu xây dựng Trung Nguyên về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu khu nước trước Bến cảng Phan Thiết – Bình Thuận và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về thông số kỹ thuật của khu nước trước Bến cảng Phan Thiết – Bình Thuận như sau:

Trong phạm vi khảo sát khu nước trước Bến cảng Phan Thiết, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

 Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ
M18 10°55’08,1”N 108°06’12,2”E 10°55’04,4”N 108°06’18,7”E
M21 10°55’10,2”N 108°06’14,1”E 10°55’06,5”N 108°06’20,5”E
M22 10°55’13,0”N 108°06’15,2”E 10°55’09,3”N 108°06’21,7”E
A 10°55’13,8”N 108°06’14,5”E 10°55’10,1”N 108°06’20,9”E
B 10°55’10,8”N 108°06’13,2”E 10°55’07,1”N 108°06’19,7”E
C 10°55’08,8”N 108°06’11,5”E 10°55’05,1”N 108°06’17,9”E

Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 3,49 m.

Số liệu độ sâu căn cứ bình đồ ký hiệu BVTCPT2022, tỷ lệ 1/500 do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Công trình Giao thông Đường thủy Quang Minh đo đạc hoàn thành tháng 6 năm 2022.

Để biết thêm thông tin chi tiết đề nghị liên hệ trực tiếp với Liên doanh Công ty TNHH Thép Trung Nguyên và Công ty CP Khai thác khoáng sản và sản xuất VLXD Trung Nguyên (1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận;

– Cty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải KV I;

– Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải Việt Nam;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– Website www.vms-south.vn,

– Phòng: KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu: VT-VP, P.ATHHĐạt.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Đinh Thái Công


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật khu nước trước cầu cảng số 3, cầu cảng số 4 Trung tâm Điện lực Duyên Hải

Độ sâu vùng nước trước cầu cảng Xi Măng HolCim Cát lái trên sông Đồng Nai HCM – 13 – 2013

Độ sâu vùng nước trước cầu cảng Dự án bãi chế tạo kết cấu kim loại và thiết bị dầu khí (PVC-MS) trên luồng sông Dinh

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Soài Rạp (đoạn từ Vũng quay tàu khu công nghiệp Hiệp Phước đến ngã ba Bình Khánh)

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến cầu tàu Cảng VICT