Thứ năm, 30/11/2023

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật của khu nước trước Bến cảng Saint-Gobain Việt Nam

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 266/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 17 tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật của khu nước trước Bến cảng Saint-Gobain Việt Nam

HCM – 45 – 2023

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh

Tên luồng: Luồng hàng hải Soài Rạp

Căn cứ Đơn đề nghị số 01/TBHH-SGBVN nhận ngày 16/11/2023 của Công ty TNHH Saint – Gobain Việt Nam về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải định kỳ độ sâu khu nước trước Bến cảng Saint – Gobain Việt Nam.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về thông số kỹ thuật của khu nước trước Bến cảng Saint-Gobain Việt Nam như sau:

Trong phạm vi khảo sát khu nước trước Bến cảng Saint-Gobain Việt Nam, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ
A 10037’59,7” N 106045’59,4” E 10037’56,0” N 106046’05,8” E
B 10038’05,0” N 106045’59,4” E 10038’01,4” N 106045’05,8” E
C 10038’04,2” N 106045’58,2” E 10038’00,6” N 106045’04,6” E
D 10038’00,5” N 106045’58,2” E 10037’56,8” N 106046’04,6” E

Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 3,12 m.

Số liệu độ sâu căn cứ bình đồ ký hiệu BĐKS tỷ lệ 1/500 do Công ty CP Tư vấn Kiểm định Xây dựng Nam Á đo đạc hoàn thành tháng 8 năm 2023.

Để biết thêm thông tin chi tiết đề nghị liên hệ trực tiếp với Công ty TNHH Saint – Gobain Việt Nam (1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải TP. Hồ Chí Minh;

– Cty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I;

– Cty TNHH MTV Hoa Tiêu Tân Cảng;

– Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải Việt Nam;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn,

– Phòng: KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu: VT-VP, P.ATHHNăng.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Đinh Thái Công


Những thông báo khác

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Đầm Môn

Về việc thi công nạo vét duy tu luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu năm 2018

Về việc hoạt động thử nghiệm Hệ thống trợ giúp hành hải khu vực Sài Gòn – Vũng Tàu

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Đầm Môn.

Độ sâu luồng Sông Gò Gia – Bà Rịa – Vũng Tàu