Thứ sáu, 24/09/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật của khu nước trước bến cảng Vạn An

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật của khu nước trước bến cảng Vạn An

VTU – 90 – 2015

Vùng biển: tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tên luồng: Sông Dinh.

Căn cứ Bình đồ độ sâu ký hiệu V.AN_1511 tỷ lệ 1/500 và  bình đồ rà quét chướng ngại vật ký hiệu RQ_V.AN_1509 tỷ lệ 1/1000 của Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam hoàn thành tháng 11 năm 2015,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

  1. Khu nước trước cảng.

Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cảng Vạn An được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A 10023’58,3”N 107006’02,4”E 10023’54.6”N 107006’08.9”E
B 10023’58,8”N 107006’04,2”E 10023’55.1”N 107006’10.6”E
C 10024’04,3”N 107006’05,6”E 10024’00.6”N 107006’12.0”E
D 10024’05,6”N 107006’04,3”E 10024’01.9”N 107006’10.7”E

– Độ sâu bằng mét tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 8,7m trở lên.

  1. Khu nước tiếp giáp với vùng nước trước bến và biên luồng.

Trong phạm vị khảo sát khu nước tiếp giáp với vùng nước trước bến và biên luồng được giới hạn bởi các điểm có tọa độ như sau:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A 10023’58,3”N 107006’02,4”E 10023’54.6”N 107006’08.9”E
D 10024’05,6”N 107006’04,3”E 10024’01.9”N 107006’10.7”E
A3 10024’06,1”N 107006’03,8”E 10024’02.5”N 107006’10.3”E
A4 10023’57,7”N 107006’00.5”E 10023’54.0”N 107006’07.0”E

– Độ sâu bằng mét tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 6,6m trở lên.

  1. Trong phạm vi rà quét chướng vật khu nước trước cảng, khu nước tiếp giáp với luồng hàng hải của cảng Vạn An được giới hạn bởi những điểm có tọa độ ở trên không phát hiện chướng ngại vật./.

Những thông báo khác

Về việc thay đổi đặc tính phao báo hiệu hàng hải số “5” luồng hàng hải Phú Quý

Về việc sà lan TG 17234 bị chìm tại khu vực phao báo hiệu hàng hải số “8A” trên luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu

Về độ sâu vùng nước trước cảng dăm gỗ mảnh 40.000DWT – Đồng Nai

Về việc thay đổi đặc tính kỹ thuật hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “5” luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào sông Hậu

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước Bến cảng Vard