Thứ ba, 26/10/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật của khu nước trước bến cầu cảng SITV

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật của khu nước trước bến cầu cảng SITV

VTU- 87 – 2015.

Vùng biển: tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tên luồng: Vũng Tàu – Thị Vải.

Căn cứ văn bản số 10/2015/CV ngày 22/10/2015 về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải thông số kỹ thuật khu nước trước bến cảng SITV; Bình đồ độ sâu ký hiệu SITV_1510_01, SITV_1510_02, SITV_1510_03 tỷ lệ 1/500 của Xí nghiệp khảo sát hàng hải miền Nam hoàn thành tháng 10 năm 2015,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát khu nước trước bến cảng SITV được giới hạn bởi các điểm tọa độ NA1, NA2, NA5, NA6 độ sâu bằng mét tính đến mực nước số “0 Hải đồ” như sau:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
NA1 10036’13,4”N 107001’06,9”E 10036’09,7”N 107001’13,4”E
NA2 10036’11,5”N 107001’11,8”E 10036’07,9”N 107001’18,2”E
NA5 10035’43,6”N 107001’20,5”E 10035’40,0”N 107001’27,0”E
NA6 10035’48,5”N 107001’22,4”E 10035’44,8”N 107001’28,8”E
  • Tồn tại điểm cạn có độ sâu 8,8m, 9,0m, tại vị trí có tọa độ như sau:
Điểm cạn (m) Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
8,8 10035’48,5”N 107001’22,2”E 10035’44,8”N 107001’28,6”E
9,0 10035’48,4”N 107001’22,3”E 10035’44,7”N 107001’28,7”E

– Ngoài các điểm cạn nêu trên độ sâu đạt từ 9,5m trở lên./.


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Đồng Tranh – Gò Gia

Về việc thiết lập báo hiệu tình trạng giao thông trên luồng phục vụ điều tiết thi công cầu Bình Khánh và Phước Khánh

Về khu vực thi công khảo sát địa chấn dầu khí lô 125 phía đông tỉnh Khánh Hòa

Độ sâu vũng quay tàu và luồng tàu ra vào Cảng Tân Cảng – Cái Mép trên sông Thị Vải

Về việc chấm dứt hoạt động hệ thống báo hiệu hàng hải trên nhánh phía Bắc luồng hàng hải Định An – Cần Thơ