Chủ nhật, 21/07/2024

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật của khu nước trước cảng Rau Quả

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 33/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 28 tháng 02 năm 2022

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật của khu nước trước cảng Rau Quả

HCM – 12 – 2022

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

Căn cứ Đơn đề nghị số 56/CRQ-CV.2022 ngày 22/02/2022 của Công ty Cổ phần cảng Rau Quả về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải phạm vi độ sâu khu nước trước cảng Rau Quả kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu CRQ_2202, tỷ lệ 1/500 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 02 năm 2022 và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về thông số kỹ thuật của khu nước trước cảng Rau Quả như sau:

Trong phạm vi khảo sát khu nước cảng Rau Quả, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ
A 10°44’34,5” N 106°44’32,5” E 10°44’30,8” N 106°44’39,0” E
B 10°44’41,0” N 106°44’29,2” E 10°44’37,3” N 106°44’35,7” E
C 10°44’41,6” N 106°44’30,4” E 10°44’37,9” N 106°44’36,9” E
D 10°44’35,1” N 106°44’33,5” E 10°44’31,4” N 106°44’40,0” E

- Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 7,3 m.

Để biết thêm thông tin chi tiết đề nghị liên hệ trực tiếp với Công ty Cổ phần cảng Rau Quả (1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Tp. Hồ Chí Minh;

– Cty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I;

– Cty TNHH MTV Hoa tiên Tân Cảng;

– Cty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, HTQT&QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHNhiên.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Đinh Thái Công


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật của vùng nước trước bến cầu cảng xăng dầu Soài Rạp – Hiệp Phước

Về việc thiết lập mới báo hiệu hàng hải AIS trên phao báo hiệu hàng hải số “0” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Về việc thay đổi đặc tính: hải đăng Hòn Lớn hoạt đèn phụ thay thế đèn chính.

Thông số kỹ thuật phạm vi và độ sâu khu nước trước cảng Vũng Rô

Về việc thi công nạo vét duy tu luồng sông Dinh năm 2013