Chủ nhật, 21/07/2024

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật của khu nước trước Cảng Tân Cảng Sa Đéc

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

 AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 247/TBHH-TCBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 4 tháng 11 năm 2022

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật của khu nước trước Cảng Tân Cảng Sa Đéc

DOT – 02 – 2022

Vùng nước cảng biển: Tỉnh Đồng Tháp.

Căn cứ Đơn đề nghị số 325/TCg-KHĐT nhận ngày 01/11/2022 của Công ty TNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải phạm vi độ sâu khu nước trước Cảng Tân Cảng Sa Đéc; kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu TCSĐ_2210_01; TCSĐ_2210_02, tỷ lệ 1/500 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 10 năm 2022.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về thông số kỹ thuật của khu nước trước cảng Tân Cảng Sa Đéc như sau:

  1. Trong phạm vi khảo sát vùng nước trước cầu cảng được giới hạn bởi các điểm có tọa độ
Tên điểm Hệ tọa độ VN 2000 Hệ tọa độ WGS 84
Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ
A 10°19’10,9”N 105°45’21,5”E 10°19’07,3”N 105°45’27,9”E
B 10°19’15,3”N 105°45’19,4”E 10°19’11,7”N 105°45’25,8”E
C 10°19’16,7”N 105°45’22,3”E 10°19’13,1”N 105°45’28,8”E
D 10°19’12,3”N 105°45’24,5”E 10°19’08,7”N 105°45’30,9”E

Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 Hải đồ” đạt 9,0 m.

  1. Trong phạm vi khảo sát vùng nước trước bến được giới hạn bởi các điểm có tọa độ
Tên điểm Hệ tọa độ VN 2000 Hệ tọa độ WGS 84
Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ
C 10°19’16,7”N 105°45’22,3”E 10°19’13,1”N 105°45’28,8”E
D 10°19’12,3”N 105°45’24,5”E 10°19’08,7”N 105°45’30,9”E
E 10°19’13,7”N 105°45’27,4”E 10°19’10,0”N 105°45’33,9”E
F 10°19’18,1”N 105°45’25,3”E 10°19’14,5”N 105°45’31,7”E

Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 Hải đồ” đạt 14,6 m.

Để biết thêm thông tin chi tiết đề nghị liên hệ trực tiếp với Công ty CNHH MTV Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn (1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Đồng Tháp;

– Cty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực V;

– Cty TNHH MTV Thông tin điện tử Hàng hải Việt Nam;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn,

– Phòng: KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu: VT-VP, P.ATHHBằng.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Đinh Thái Công


Những thông báo khác

Về việc kéo giàn khoan PV Drilling I từ Lô 09-1 đến mỏ Hải Sư Trắng, Lô 15-2/01

Về việc Thiết lập mới báo hiệu nổi: phao báo hiệu chướng ngại vật nguy hiểm khống chế vị trí tàu kéo SG 5520 bị chìm trên luồng Sài Gòn – Vũng Tàu

Kéo giàn khoan PVD III từ giếng khoan GC-1P, Lô 10&11.1 đến vị trí H17 – Vũng Tàu

Về việc phục hồi hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “6” Luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Về thông số kỹ thuật của khu nước trước Bến cảng xuất nhập nguyên vật liệu cảng 3.000 DWT của Công ty TNHH Công nghiệp FU-I