Thứ tư, 19/01/2022

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật của khu nước trước cảng Tân Thuận Đông

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  01/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 12 tháng 01 năm 2022

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật của khu nước trước cảng Tân Thuận Đông

HCM – 01 – 2022

Vùng biển: Thành phố Hồ Chí Minh.

Tên luồng: Luồng hàng hải Sài Gòn – Vũng Tàu.

Căn cứ đơn đề nghị số 65/KTKD nhận ngày 12/01/2022 của Chi nhánh Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn – Cảng Tân Thuận Đông về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải độ sâu khu nước trước cảng Tân Thuận Đông; kèm theo bình đồ độ sâu ký hiệu TTĐ_2112, tỷ lệ 1/500 do Xí nghiệp Khảo sát hàng hải miền Nam đo đạc hoàn thành tháng 01 năm 2022 và theo đề nghị của Trưởng phòng An toàn hàng hải.

Thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về thông số kỹ thuật của khu nước trước cảng Tân Thuận Đông như sau:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước ra luồng, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
T1 10045’39,4” N 106043’42,7” E 10045’35,7” N 106043’49,2” E
T6 10045’35,4” N 106043’44,8” E 10045’31,8” N 106043’51,2” E
T5 10045’37,6” N 106043’49,0” E 10045’33,9” N 106043’55,5” E
T4 10045’41,6” N 106043’46,9” E 10045’37,9” N 106043’53,4” E

Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 10,7 m.

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cảng, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
T2 10045’35,3” N 106043’44,9” E 10045’31,6” N 106043’51,3” E
T3 10045’37,4” N 106043’49,1” E 10045’33,8” N 106043’55,6” E
T5 10045’37,6” N 106043’49,0” E 10045’33,9” N 106043’55,5” E
T6 10045’35,4” N 106043’44,8” E 10045’31,8” N 106043’51,2” E

Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 8,0 m.

Để biết thêm thông tin chi tiết đề nghị liên hệ trực tiếp với Chi nhánh Công ty cổ phần Dịch vụ Vận tải Sài Gòn – Cảng Tân Thuận Đông (1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải thành phố Hồ Chí Minh;

– Cty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I;

– Cty TNHH MTV Hoa tiên Tân Cảng;

– Cty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải Việt Nam;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng: KTKH, KT, HTQT &QLHT;

– Lưu VT-VP, P.ATHHNăng.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Đinh Thái Công


Những thông báo khác

Về thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước bến tàu 2.200DWT – Cảng cổ phần Cát Lái

Về việc thi công công trình thanh thải chướng ngại vật và thu hồi phao “T”, “K” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải

Về thông số kỹ thuật độ sâu luồng và vũng quay tàu cảng Bình Trị – Kiên Giang thuộc Công ty TNHH Siam City Cement (Việt Nam)

Thông số kỹ thuật độ sâu khu nước trước cảng Vietsovpetro

Độ sâu khu neo đậu chuyển tải tại cửa biển sông Tắc – vịnh Nha Trang tỉnh Khánh Hòa