Chủ nhật, 21/07/2024

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật của khu nước trước Cảng than nâng cấp để tiếp nhận tàu có trọng tải đến 50.000 DWT thuộc Bến cảng Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

TỔNG CÔNG TY BẢO ĐẢM

AN TOÀN HÀNG HẢI MIỀN NAM

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 111/TBHH-TCTBĐATHHMN Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày 31 tháng 5 năm 2023

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật của khu nước trước Cảng than nâng cấp để tiếp nhận tàu có trọng tải đến 50.000 DWT thuộc Bến cảng Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2

BTN – 06 – 2023.

Vùng biển: tỉnh Bình Thuận.

Tên luồng: luồng hàng hải Vĩnh Tân.

Căn cứ Đơn đề nghị số 981/ĐN-NĐVT ngày 30/5/2023 của Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân về việc đề nghị công bố thông báo hàng hải phạm vi, độ sâu khu nước trước Cảng than nâng cấp để tiếp nhận tàu có trọng tải đến 50.000 DWT thuộc Bến cảng NMNĐ Vĩnh Tân 2.

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo về thông số kỹ thuật của khu nước trước Cảng than nâng cấp để tiếp nhận tàu có trọng tải đến 50.000 DWT thuộc Bến cảng Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2 như sau:

  1. Trong phạm vi khảo sát khu nước trước Cảng than nâng cấp để tiếp nhận tàu có trọng tải đến 50.000 DWT thuộc Bến cảng Nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 2, được giới hạn bởi các điểm có tọa độ:
Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ Kinh độ Vĩ độ Kinh độ
KN-01 11°18’34,42″N 108°48’05,77″E 11°18’30,71″N 108°48’12,19″E
KN-02 11°18’31,87″N 108°48’06,32″E 11°18’28,16″N 108°48’12,73″E
KN-03 11°18’34,33″N 108°48’18,13″E 11°18’30,62″N 108°48’24,54″E
KN-04 11°18’36,34″N 108°48’15,00″E 11°18’32,63″N 108°48’21,42″E

- Độ sâu được xác định bằng máy hồi âm tần số 200 kHz tính đến mực nước “số 0 hải đồ” đạt 13,70 m.

  1. Trong phạm vi khảo sát rà quét chướng ngại vật được giới hạn bởi các điểm có tọa độ nêu trên không phát hiện chướng ngại vật.

Số liệu căn cứ bình đồ độ sâu ký hiệu từ KN-CT: 001 tỷ lệ 1/500 và bình đồ rà quét chướng ngại vật RQ-CT: 001 tỷ lệ 1/500 do Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng công trình Thủy đo đạc hoàn thành tháng 5 năm 2023.

Để biết thêm thông tin chi tiết đề nghị liên hệ trực tiếp với Công ty Nhiệt điện Vĩnh Tân (1)./.

Nơi nhận:

– Cục Hàng hải Việt Nam;

– Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận;

– Cty TNHH MTV Hoa tiêu hàng hải khu vực I;

– Cty TNHH MTV Thông tin Điện tử Hàng hải VN;

– Lãnh đạo Tổng công ty BĐATHH miền Nam;

– website www.vms-south.vn;

– Phòng KTKH, KT, HTQT&QLHT;

– Lưu: VT-VP, P.ATHHNhiên.

KT.TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

Đinh Thái Công


Những thông báo khác

Độ sâu luồng Vũng Rô

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Năm Căn – Bồ Đề

Về thông số kỹ thuật luồng hàng hải Sông Dinh

Về thông số kỹ thuật phạm vi độ sâu khu nước Ụ nổi 8.500 tấn; Ụ nổi 8850 tấn; cầu tàu 150.000 DWT (cầu 2); cầu tàu trang trí cho tàu 70.000 DWT không tải (cầu 1) và cầu cảng bến sà lan của Tổng công ty Ba Son

Về việc thay đổi đặc tính hoạt động phao báo hiệu hàng hải số “0” luồng hàng hải Vũng Tàu – Thị Vải