Chủ nhật, 17/10/2021

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật của khu nước trước cảng Trạm Xi măng Holcim Cát Lái.

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật của khu nước trước cảng Trạm Xi măng

Holcim Cát Lái.

HCM- 43 – 2015

Vùng biển: Hồ Chí Minh

Tên luồng: Đồng Nai.

Căn cứ đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 24/2015/CV-CATL, ngày 15/10/2015 của Trạm Xi măng Holcim Cát Lái; căn cứ Bình đồ độ sâu tỷ lệ 1/500 ký hiệu từ HC-CL_1510_01 đến HC-CL_1510_02,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cảng Trạm Xi măng Holcim Cát Lái được giới hạn bởi các điểm tọa độ A1, A2, A3, A4, độ sâu bằng mét tính đến mực nước số “0 Hải đồ” như sau:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A1 10045’11,7”N 106046’33,5”E 10045’08,0”N 106046’40,0”E
A2 10045’13,3”N 106046’38,5”E 10045’09,6”N 106046’44,9”E
A3 10045’08,8”N 106046’47,3”E 10045’05,1”N 106046’53,8”E
A4 10044’57,6”N 106046’30,4”E 10044’53,9”N 106046’36,9”E

Xuất hiện một số điểm cạn 7,3m, 7,4m, 7,5m tại vị trí có tọa độ như sau:

Độ sâu (m) Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
7,3 10045’13,2”N 106046’38,6”E 10045’09,5”N 106046’45,0”E
7,4 10045’13,1”N 106046’38,6”E 10045’09,5”N 106046’45,1”E
7,5 10045’13,1”N 106046’38,5”E 10045’09,4”N 106046’45,0”E

Ngoài các điểm cạn nêu trên độ sâu đạt từ 7,6m trở lên./.


Những thông báo khác

Thông số kỹ thuật độ sâu luồng hàng hải Định An–Cần Thơ, đoạn cạn từ phao “0” đến phao “16” TVH – 02 – 2015

Về việc điều động tàu PVN Đại Hùng Queen từ lô 05.1a đến điểm neo

Về thông số kỹ thuật phạm vi khu nước trước cầu cảng X51 của Công ty TNHH MTV Đóng và Sửa Tàu Hải Minh

Về độ sâu khu nước bến phao TL10; TL11 trên sông Ngã Bảy của Công ty CP Dịch vụ vận tải biển Hải Vân

Thông số kỹ thuật của độ sâu khu nước luồng và vũng quay tàu cảng Bình Trị – Kiên Giang, thuộc Công ty TNHH Xi măng Holcim Việt Nam