Chủ nhật, 12/07/2020

Thông báo hàng hải

Về thông số kỹ thuật của khu nước trước cảng Trạm Xi măng Holcim Cát Lái.

THÔNG BÁO HÀNG HẢI

Về thông số kỹ thuật của khu nước trước cảng Trạm Xi măng

Holcim Cát Lái.

HCM- 43 – 2015

Vùng biển: Hồ Chí Minh

Tên luồng: Đồng Nai.

Căn cứ đơn đề nghị công bố thông báo hàng hải số 24/2015/CV-CATL, ngày 15/10/2015 của Trạm Xi măng Holcim Cát Lái; căn cứ Bình đồ độ sâu tỷ lệ 1/500 ký hiệu từ HC-CL_1510_01 đến HC-CL_1510_02,

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam thông báo:

Trong phạm vi khảo sát khu nước trước cảng Trạm Xi măng Holcim Cát Lái được giới hạn bởi các điểm tọa độ A1, A2, A3, A4, độ sâu bằng mét tính đến mực nước số “0 Hải đồ” như sau:

Tên điểm Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
A1 10045’11,7”N 106046’33,5”E 10045’08,0”N 106046’40,0”E
A2 10045’13,3”N 106046’38,5”E 10045’09,6”N 106046’44,9”E
A3 10045’08,8”N 106046’47,3”E 10045’05,1”N 106046’53,8”E
A4 10044’57,6”N 106046’30,4”E 10044’53,9”N 106046’36,9”E

Xuất hiện một số điểm cạn 7,3m, 7,4m, 7,5m tại vị trí có tọa độ như sau:

Độ sâu (m) Hệ VN-2000 Hệ WGS-84
Vĩ độ (j) Kinh độ (l) Vĩ độ (j) Kinh độ (l)
7,3 10045’13,2”N 106046’38,6”E 10045’09,5”N 106046’45,0”E
7,4 10045’13,1”N 106046’38,6”E 10045’09,5”N 106046’45,1”E
7,5 10045’13,1”N 106046’38,5”E 10045’09,4”N 106046’45,0”E

Ngoài các điểm cạn nêu trên độ sâu đạt từ 7,6m trở lên./.


Những thông báo khác

Thông số kỹ thuật độ sâu vùng nước trước cảng Cái Mép Thị Vải

Về việc thi công nạo vét duy tu luồng Soài Rạp – Hiệp Phước năm 2013

Điều chỉnh các phao báo hiệu hàng hải trên tuyến luồng hàng hải Định An – Cần Thơ, đoạn Vàm Ô Môn

Về thông số kỹ thuật của luồng hàng hải Định An – Cần Thơ: Độ sâu đoạn luồng thiết kế nạo vét duy tu năm 2015 sau nạo vét

Về việc phục hồi hoạt động đèn chính: Đèn biển Ba Kiềm